مینا (نام کوچک)

نام‌های زنانه (Mina)

مینا یک نام کوچک برای دختران است. افراد شاخص با این نام از این قرارند: