ناتان فرزند داوود از همسرش بث‌شیع بود. او برادر کوچکتر سلیمان، شیمه‌ئا و شوباب (تواریخ اول، ۳:۵) است.

ناتان
پادشاهی اسرائیل (پادشاهی متحد)
خاندانتبار داوود
پدرداوود
مادربث‌شبع
دین و مذهبیهودیت

نسب نامه عیسیویرایش

انجیل متی و لوقا نَسَب نامه‌ی عیسی را تا ابراهیم ذکر می‌کنند. اما متی اجداد مسیح را تا سلیمان پسر داوود می‌برد (متی ۱: ۶)، در حالیکه انجیل لوقا آنرا تا ناتان پسر داوود می‌رساند (لوقا ۳: ۳۱).[۱]

منابعویرایش

۱-http://zinati.eu/Jesus_Christus_Masih.htm