ناحیه‌های مجارستان

ناحیه‌های مجارستان دومین سطح تقسیمات کشوری مجارستان پس از شهرستان است. این ناحیه‌ها در سال ۲۰۱۳ میلادی جایگزین ۱۷۵ زیرمنطقهٔ این کشور شدند. در حال حاضر، ۱۷۴ ناحیه در ۱۹ شهرستان، و ۲۳ ناحیه در بوداپست وجود دارد.

ناحیه‌های مجارستان.

بارانیا

 
نقشهٔ ناحیه‌های شهرستان بارانیا
بارانیا
ردیف ناحیه مرکز ناحیه مساحت
(km۲)
جمعیت
(۲۰۱۳)
تراکم جمعیت
(pop/km۲)
تعدادِ
شهرستان‌ها شهرها
۱ ناحیه بوی بوی ۲۲۰٫۰۳ ۱۱٬۸۷۹ ۵۴ ۱۶ ۱
۲ ناحیه هدی‌هات شاشد ۳۶۰٫۷۲ ۱۲٬۶۶۶ ۳۵ ۲۵ ۲
۳ ناحیه کوملو کملو ۲۹۲٫۴۸ ۳۵٬۰۸۴ ۱۲۰ ۲۰ ۱
۴ ناحیه موهاچ موهاچ ۶۰۰٫۹۸ ۳۴٬۹۰۱ ۵۸ ۲۶ ۱
۵ ناحیه پچ پچ ۶۲۳٫۰۷ ۱۸۰٬۱۳۸ ۲۸۹ ۴۰ ۲
۶ ناحیه پچ‌واراد پچ‌واراد ۲۴۶٫۴۴ ۱۱٬۷۸۷ ۴۸ ۱۷ ۱
۷ ناحیه شیه شیه ۴۹۳٫۶۹ ۱۴ ۳۸۳ ۲۹ ۳۸ ۱
۸ ناحیه شیکلوش شیکلوش ۶۵۲٫۹۹ ۳۶٬۱۰۱ ۵۵ ۵۳ ۳
۹ ناحیه سنت‌لورینتس سنت‌لورینتس ۲۸۲٫۴۳ ۱۵٬۰۴۴ ۵۳ ۲۱ ۱
۱۰ ناحیه سیگت‌وار سیگت‌وار ۶۵۶٫۷۶ ۲۵٬۱۵۸ ۳۸ ۴۵ ۱

باچ-کیش‌کون

 
نقشهٔ ناحیه‌های شهرستان باچ-کیشکون
باچ-کیش‌کون
ردیف ناحیه مرکز ناحیه مساحت
(km۲)
جمعیت
(۲۰۱۳)
تراکم جمعیت
(pop/km۲)
تعدادِ
شهرستان‌ها شهرها
۱ ناحیه باچ‌الماش باچ‌الماش ۵۲۲٫۵۴ ۱۹٬۹۸۳ ۳۸ ۱۰ ۱
۲ ناحیه بایا بایا ۱٬۰۰۸٫۸۰ ۶۶٬۶۰۰ ۶۶ ۱۷ ۱
۳ ناحیه یانوش‌هالما یانوش‌هالما ۴۳۹٫۰۳ ۱۷٬۲۹۷ ۳۹ ۵ ۲
۴ ناحیه کالوچا کالوچا ۱٬۰۶۲٫۲۷ ۵۱٬۰۲۸ ۴۸ ۲۱ ۳
۵ ناحیه کچکه‌مت کچکه‌مت ۱٬۲۱۲٫۲۱ ۱۵۶٬۴۱۳ ۱۲۹ ۱۶ ۳
۶ ناحیه کیش‌کوروش کیش‌کوروش ۱٬۱۳۰٫۳۳ ۵۵٬۱۵۵ ۴۹ ۱۵ ۴
۷ ناحیه کیش‌کون‌فِلِدْیْ‌هازا کیش‌کون‌فِلِدْیْ‌هازا ۵۸۲٫۳۷ ۳۶٬۸۵۶ ۶۳ ۶ ۱
۸ ناحیه کیش‌کون‌هالاش کیش‌کون‌هالاش ۸۲۶٫۳۵ ۴۳٬۷۳۵ ۵۳ ۹ ۲
۹ ناحیه کیش‌کون‌مایشا کیش‌کون‌مایشا ۴۸۵٫۱۳ ۱۹٬۲۰۶ ۴۰ ۶ ۱
۱۰ ناحیه کون‌سنت‌میکلوش کون‌سنت‌میکلوش ۷۶۹٫۸۱ ۲۹٬۹۰۶ ۳۹ ۹ ۳
۱۱ ناحیه تیساکچکه‎ تیساکچکه ۴۰۵٫۹۹ ۲۳٬۴۳۵ ۵۹ ۵ ۱

بکش

 
نقشهٔ ناحیه‌های شهرستان بکش
بکش
ردیف ناحیه مرکز ناحیه مساحت
(km۲)
جمعیت
(۲۰۱۳)
تراکم جمعیت
(pop/km۲)
تعدادِ
شهرستان‌ها شهرها
۱ ناحیه بِکِش‌چابا بِکِش‌چابا ۶۳۶٫۱۶ ۸۲٬۴۲۴ ۱۳۰ ۹ ۳
۲ ناحیه بکش بِکِش ۵۲۵٫۲۴ ۳۷٬۲۵۹ ۷۱ ۷ ۲
۳ ناحیه دیومائندرد نیومائندرد ۶۸۶٫۲۱ ۲۳٬۹۸۰ ۳۵ ۵ ۲
۴ ناحیه گیولا دیولا ۴۱۳٫۲۲ ۴۱٬۵۷۹ ۱۰۱ ۴ ۲
۵ ناحیه مزوکوواچ‌هازا مزوکوواچ‌هازا ۸۸۱٫۴۹ ۴۰٬۶۰۸ ۴۶ ۱۸ ۴
۶ ناحیه اوروش‌هازا اوروش‌هازا ۷۱۷٫۱۸ ۵۱٬۳۹۲ ۷۲ ۸ ۲
۷ ناحیه شارکاد شارکاد ۵۷۰٫۹۷ ۲۳٬۲۲۸ ۴۱ ۱۱ ۱
۸ ناحیه سارواش سارواش ۴۸۵٫۰۶ ۲۸٬۵۵۸ ۵۹ ۶ ۱
۹ ناحیه سِگ‌هالوم سِگ‌هالوم ۷۱۴٫۱۹ ۳۰٬۱۲۵ ۴۲ ۷ ۴

بورشود-آبااوی-زمپلن

 
نقشهٔ ناحیه‌های شهرستان بورشود-آبااوی-زمپلن
بورشود-آبااوی-زِمپلِن
ردیف ناحیه مرکز ناحیه مساحت
(km۲)
جمعیت
(۲۰۱۳)
تراکم جمعیت
(pop/km۲)
تعدادِ
شهرستان‌ها شهرها
۱ ناحیه تسیگاند تسیگاند ۳۸۹٫۹۹ ۱۶٬۲۹۴ ۴۲ ۱۵ ۱
۲ ناحیه ادلنی ادلنی ۷۱۷٫۸۶ ۳۴٬۰۱۲ ۴۷ ۴۵ ۲
۳ ناحیه انچ انچ ۳۷۸٫۳۹ ۲۱٬۷۸۳ ۵۸ ۲۹ ۱
۴ ناحیه گونتس گونتس ۵۴۹٫۶۰ ۱۹٬۵۴۹ ۳۵ ۳۲ ۲
۵ ناحیه کازینتسبارتسیکا کازینتس‌بارتسیکا ۳۴۱٫۷۲ ۶۵٬۸۲۸ ۱۹۳ ۲۲ ۳
۶ ناحیه مزوچات مزوچات ۳۵۱٫۲۷ ۱۴٬۶۳۵ ۴۲ ۸ ۱
۷ ناحیه مزوکووشد مزوکوشد ۷۲۳٫۸۶ ۴۲٬۴۴۲ ۵۹ ۲۳ ۲
۸ ناحیه میشکولتس میشکولتس ۹۷۲٫۸۰ ۲۴۵٬۳۸۴ ۲۵۲ ۳۹ ۶
۹ ناحیه اوزد اُزد ۳۸۵٫۵۷ ۵۴٬۵۲۷ ۱۴۱ ۱۷ ۲
۱۰ ناحیه پوتنوک پوتنوک ۳۹۱٫۲۵ ۱۹٬۲۵۲ ۴۹ ۲۶ ۱
۱۱ ناحیه شاروش‌پاتاک شاروش‌پاتاک ۴۷۷٫۶۷ ۲۵٬۰۵۷ ۵۲ ۱۶ ۱
۱۲ ناحیه شاتورایااوی‌هی شاتورایااوی‌هی ۳۲۱٫۳۸ ۲۲٬۶۷۳ ۷۱ ۲۱ ۲
۱۳ ناحیه سرنچ سرنچ ۴۳۲٫۰۹ ۳۸٬۲۵۹ ۸۹ ۱۴ ۱
۱۴ ناحیه سیکسو سیکسو ۳۰۹٫۲۴ ۱۷٬۵۶۶ ۳۷ ۲۴ ۱
۱۵ ناحیه تیسااوی‌واروش تیسااوی‌واروش ۲۴۸٫۸۷ ۳۱٬۸۰۱ ۱۲۸ ۱۶ ۱
۱۶ ناحیه توکای توکای ۲۵۵٫۸۰ ۱۳٬۳۸۳ ۵۲ ۱۱ ۱

چونگراد

 
نقشهٔ ناحیه‌های شهرستان چونگراد
چونگراد
ردیف ناحیه مرکز ناحیه مساحت
(km۲)
جمعیت
(۲۰۱۳)
تراکم جمعیت
(pop/km۲)
تعدادِ
شهرستان‌ها شهرها
۱ ناحیه چونگراد چونگراد ۳۳۹٫۲۴ ۲۲٬۶۹۷ ۶۷ ۴ ۱
۲ ناحیه هودمزوواشارهی هودمزوواشارهی ۷۰۷٫۷۷ ۵۶٬۱۶۴ ۷۹ ۴ ۲
۳ ناحیه کیشتلک کیشتلک ۴۱۰٫۲۰ ۱۸٬۴۲۹ ۴۵ ۶ ۱
۴ ناحیه ماکو ماکو ۶۸۸٫۸۵ ۴۴٬۶۱۲ ۶۵ ۱۵ ۲
۵ ناحیه موراهالوم موراهالوم ۵۶۱٫۷۱ ۲۸٬۷۴۱ ۵۱ ۱۰ ۱
۶ ناحیه سگد سگد ۷۴۱٫۱۰ ۱۹۷٬۶۷۹ ۲۶۷ ۱۳ ۲
۷ ناحیه سنتش سنتش ۸۱۳٫۸۴ ۴۱٬۲۴۹ ۵۱ ۸ ۱

فِیِر

 
نقشهٔ ناحیه‌های شهرستان فِیِر
فِیِر
ردیف ناحیه مرکز ناحیه مساحت
(km۲)
جمعیت
(۲۰۱۳)
تراکم جمعیت
(pop/km۲)
تعدادِ
شهرستان‌ها شهرها
۱ ناحیه بیچکه بیچکه ۵۷۸٫۲۵ ۳۵٬۶۶۰ ۶۲ ۱۵ ۱
۲ ناحیه دونااوی‌واروش دونااوی‌واروش ۶۵۰٫۰۵ ۹۱٬۸۵۴ ۱۴۱ ۱۶ ۴
۳ ناحیه انیینگ انیینگ ۴۳۳٫۱۲ ۱۳٬۱۸۷ ۴۶ ۹ ۱
۴ ناحیه گاردونی گاردونی ۳۰۶٫۷۹ ۲۹٬۷۷۵ ۹۷ ۱۰ ۲
۵ ناحیه مارتون‌واشار مارتون‌واشار ۲۷۷٫۱۳ ۲۶٬۵۳۱ ۹۶ ۸ ۲
۶ ناحیه مور مر ۴۱۷٫۵۵ ۳۴٬۴۳۱ ۸۳ ۱۳ ۲
۷ ناحیه شاربوگارد شاربوگارد ۶۵۳٫۵۲ ۲۸٬۵۰۹ ۴۴ ۱۲ ۱
۸ ناحیه سکش‌فهرواری سکش‌فهروار ۱٬۰۳۲٫۰۵ ۱۵۶٬۹۳۵ ۱۵۲ ۲۵ ۳

دْیور-موشون-شوپرون

 
نقشهٔ ناحیه‌های شهرستان دْیور-موشون-شوپرون
دْیور-موشون-شوپرون
ردیف ناحیه مرکز ناحیه مساحت
(km۲)
جمعیت
(۲۰۱۳)
تراکم جمعیت
(pop/km۲)
تعدادِ
شهرستان‌ها شهرها
۱ ناحیه چورنا چورنا ۵۷۹٫۷۷ ۳۲٬۸۸۲ ۵۷ ۳۳ ۱
۲ ناحیه دیور دیور ۹۰۳٫۴۱ ۱۸۹٬۸۵۷ ۲۱۰ ۳۵ ۱
۳ ناحیه کاپووار کاپوور ۳۷۲٫۱۴ ۲۳٬۷۰۵ ۶۴ ۱۹ ۲
۴ ناحیه موسونماگیارووار مشونماگروور ۸۹۹٫۹۷ ۷۲٬۵۳۲ ۸۱ ۲۶ ۲
۵ ناحیه پانونهالما پانونهالما ۳۱۲٫۳۵ ۱۵٬۵۲۲ ۵۰ ۱۷ ۱
۶ ناحیه شوپرون شپرن ۸۶۷٫۷۵ ۹۹٬۲۷۱ ۱۱۴ ۳۹ ۳
۷ ناحیه تت تِت ۲۷۲٫۶۲ ۱۴٬۵۴۳ ۵۳ ۱۴ ۱

هایدو-بیهار

 
نقشهٔ ناحیه‌های شهرستان هایدو-بیهار
هایدو-بیهار
ردیف ناحیه مرکز ناحیه مساحت
(km۲)
جمعیت
(۲۰۱۳)
تراکم جمعیت
(pop/km۲)
تعدادِ
شهرستان‌ها شهرها
۱ ناحیه بالمازاوی‌واروش بالمازاوی‌واروش ۸۲۷٫۴۴ ۳۰٬۴۸۸ ۳۷ ۵ ۲
۲ ناحیه برتکوویفالو برتیواویفالو ۱٬۰۷۳٫۹۰ ۴۵٬۵۳۹ ۴۲ ۲۵ ۳
۳ ناحیه دبرتسن دبرتسن ۵۳۱٫۱۳ ۲۱۷٬۲۱۷ ۴۰۹ ۲ ۲
۴ ناحیه درچکه درچکه ۶۵۰٫۳۱ ۴۱٬۸۲۰ ۶۴ ۱۳ ۲
۵ ناحیه هایدوبوسورمنی هایدوبوسورمنی ۴۷۱٫۴۳ ۴۰٬۴۲۴ ۸۶ ۲ ۲
۶ ناحیه هایدوهادهاز هایدوهادهز ۱۳۷٫۰۲ ۲۲٬۳۲۸ ۱۶۳ ۳ ۲
۷ ناحیه هایدوناناش هایدوننش ۵۴۷٫۲۷ ۲۹٬۶۳۸ ۵۴ ۶ ۲
۸ ناحیه هایدوسوبوسلو هایدوسبسلو ۷۳۲٫۶۵ ۴۳٬۱۷۵ ۵۹ ۵ ۲
۹ ناحیه نییرادونی نییرادونی ۵۱۰٫۳۱ ۲۹٬۸۴۶ ۵۸ ۹ ۲
۱۰ ناحیه پوشپوکلادانی پوشپکلدان ۷۲۹٫۰۵ ۴۰٬۸۷۷ ۵۶ ۱۲ ۲

هِوِش

 
نقشهٔ ناحیه‌های شهرستان هِوِش
هِوِش
ردیف ناحیه مرکز ناحیه مساحت
(km۲)
جمعیت
(۲۰۱۳)
تراکم جمعیت
(pop/km۲)
تعدادِ
شهرستان‌ها شهرها
۱ ناحیه بلاپاتفالوا بلاپاتفالوا ۱۸۰٫۸۹ ۸٬۸۷۰ ۴۹ ۸ ۱
۲ ناحیه اگر اِگر ۶۰۲٫۰۵ ۸۶٬۲۴۱ ۱۴۳ ۲۲ ۲
۳ ناحیه فوزشابونی Füzesabony ۵۷۸٫۵۶ ۳۰٬۳۹۶ ۵۳ ۱۶ ۱
۴ ناحیه دیوندیوش دیوندیوش ۷۵۰٫۷۸ ۷۳٬۴۶۰ ۹۸ ۲۵ ۲
۵ ناحیه هاتوان هاتوان ۳۵۲٫۱۶ ۵۰٬۸۷۲ ۱۴۴ ۱۳ ۲
۶ ناحیه هوش هِوِش ۶۹۷٫۶۸ ۳۵٬۱۱۶ ۵۰ ۱۷ ۲
۷ ناحیه پترواشارا پترواشارا ۴۷۵٫۰۷ ۲۱٬۳۸۱ ۴۵ ۲۰ ۱

یاس-نادْیْکون-سولنوک

 
نقشهٔ ناحیه‌های شهرستان یاس-نادْیْکون-سولنوک
یاس-نادْیْکون-سولنوک
ردیف ناحیه مرکز ناحیه مساحت
(km۲)
جمعیت
(۲۰۱۳)
تراکم جمعیت
(pop/km۲)
تعدادِ
شهرستان‌ها شهرها
۱ ناحیه یاس‌آپاتی یاس‌آپاتی ۵۴۴٫۴۵ ۳۳٬۱۶۰ ۶۱ ۹ ۲
۲ ناحیه یاس‌برنی یاس‌برنی ۶۱۷٫۰۱ ۵۰٬۹۲۸ ۸۳ ۹ ۳
۳ ناحیه کارتساگ کارتساگ ۸۵۷٫۲۶ ۴۳٬۱۵۲ ۵۰ ۵ ۳
۴ ناحیه کون‌هدیش کون‌هدیش ۴۶۴٫۵۸ ۲۰٬۴۳۴ ۴۴ ۷ ۲
۵ ناحیه کون‌سنت‌مارتون کون‌سنت‌مارتون ۵۷۶٫۴۹ ۳۶٬۳۰۰ ۶۳ ۱۱ ۲
۶ ناحیه مزوتور مزوتور ۷۲۵٫۷۴ ۲۷٬۷۹۸ ۳۸ ۵ ۲
۷ ناحیه سولنوک سولنوک ۹۱۴٫۴۸ ۱۱۸٬۲۴۵ ۱۲۹ ۱۸ ۵
۸ ناحیه تیسافورد تیسافورد ۴۱۷٫۰۵ ۱۹٬۸۹۵ ۴۸ ۷ ۱
۹ ناحیه توروک‌سنت‌میکلوش توروک‌سنت‌میکلوش ۴۶۴٫۵۴ ۳۶٬۷۴۲ ۷۹ ۷ ۲

کوماروم-استرگوم

 
نقشهٔ ناحیه‌های شهرستان کوماروم-استرگوم
کوماروم-استرگوم
ردیف ناحیه مرکز ناحیه مساحت
(km۲)
جمعیت
(۲۰۱۳)
تراکم جمعیت
(pop/km۲)
تعدادِ
شهرستان‌ها شهرها
۱ ناحیه استرگوم استرگم ۵۳۷٫۲۶ ۹۲٬۹۰۲ ۱۷۳ ۲۴ ۵
۲ ناحیه کیشبر کیشبر ۵۱۰٫۵۵ ۲۰ ۲۲۱ ۴۰ ۱۷ ۱
۳ ناحیه کوماروم کوماروم ۳۷۸٫۷۶ ۳۹٬۵۵۹ ۱۰۴ ۹ ۳
۴ ناحیه اوروسلانی اوروسلانی ۱۹۹٫۳۹ ۲۵٬۹۷۳ ۱۳۰ ۶ ۱
۵ ناحیه تاتابانیا تاتابانیا ۳۳۱٫۶۵ ۸۵٬۰۵۴ ۲۵۶ ۱۰ ۱
۶ ناحیه تاتا تاتا ۳۰۶٫۷۲ ۳۸٬۷۴۲ ۱۲۶ ۱۰ ۱

نوگراد

 
نقشهٔ ناحیه‌های شهرستان نوگراد
نوگراد
ردیف ناحیه مرکز ناحیه مساحت
(km۲)
جمعیت
(۲۰۱۳)
تراکم جمعیت
(pop/km۲)
تعدادِ
شهرستان‌ها شهرها
۱ ناحیه بالاشاگیارمات بالاشایارمات ۵۳۲٫۹۴ ۳۹٬۸۲۹ ۷۵ ۲۹ ۱
۲ ناحیه باتونیترنیه باتنترنیه ۲۱۵٫۴۵ ۲۱٬۵۹۰ ۱۰۰ ۸ ۱
۳ ناحیه پاستو پاستو ۵۵۱٫۵۷ ۳۱٬۴۹۷ ۵۷ ۲۶ ۱
۴ ناحیه رتشاگ رتشاگ ۴۳۵٫۰۳ ۲۳٬۷۸۹ ۵۵ ۲۵ ۱
۵ ناحیه شالگوتاریان شالگوتاریان ۵۲۵٫۲۳ ۶۴٬۵۰۴ ۱۲۳ ۲۹ ۱
۶ ناحیه سچنی سچنی ۲۸۵٫۲۵ ۱۹٬۵۳۷ ۶۸ ۱۴ ۱

پشت

 
نقشهٔ ناحیه‌های شهرستان پشت
پشت
ردیف ناحیه مرکز ناحیه مساحت
(km۲)
جمعیت
(۲۰۱۳)
تراکم جمعیت
(pop/km۲)
تعدادِ
شهرستان‌ها شهرها
۱ ناحیه آسود آسود ۲۹۸٫۳۷ ۳۶٬۹۹۲ ۱۲۶ ۱۱ ۲
۲ ناحیه بوداکسی بوداکسی ۲۸۸٫۹۵ ۸۴٬۶۴۶ ۲۹۳ ۱۲ ۴
۳ ناحیه تسگلد تسِگلد ۸۸۶٫۳۰ ۸۹٬۲۶۱ ۱۰۱ ۱۲ ۳
۴ ناحیه داباش داباس ۶۱۴٫۲۳ ۴۸٬۷۴۶ ۷۹ ۱۱ ۲
۵ ناحیه دوناکسی دوناکسی ۱۰۳٫۰۷ ۷۸٬۷۵۷ ۷۶۴ ۴ ۳
۶ ناحیه ارد ارد ۱۸۴٫۲۹ ۱۱۷٬۳۰۴ ۶۳۷ ۷ ۴
۷ ناحیه گودوللو گودوللو ۴۴۹٫۶۶ ۱۴۰٬۲۰۵ ۳۱۲ ۱۵ ۶
۸ ناحیه دیال دیال ۱۷۰٫۹۹ ۴۰٬۳۰۹ ۲۳۶ ۴ ۲
۹ ناحیه مونور منر ۳۲۹٫۸۱ ۶۴٬۲۲۷ ۱۹۵ ۱۱ ۳
۱۰ ناحیه نادی‌کاتا نادی‌کاتا ۷۱۰٫۱۲ ۷۴٬۱۶۸ ۱۰۴ ۱۶ ۳
۱۱ ناحیه نادی‌کوروش نادی‌کوروش ۳۴۹٫۲۵ ۲۷٬۸۲۴ ۸۰ ۳ ۱
۱۲ ناحیه پیلیش‌ووروش‌وار پیلیژورژوار ۱۳۰٫۸۱ ۵۲٬۴۶۶ ۴۰۱ ۹ ۲
۱۳ ناحیه راتس‌کوه راتس‌کوه ۴۱۷٫۰۵ ۳۶٬۱۲۰ ۸۷ ۱۱ ۱
۱۴ ناحیه سنت‌اندره سنت‌اندره ۳۲۶٫۵۸ ۷۷٬۷۲۰ ۲۳۸ ۱۳ ۴
۱۵ ناحیه سیگت‌سنت‌میکلوش سیگت‌سنت‌میکلوش ۲۱۱٫۲۸ ۱۱۰٬۰۳۳ ۵۲۱ ۹ ۶
۱۶ ناحیه سوب زوب ۴۳۸٫۳۲ ۲۴٬۴۸۷ ۵۶ ۱۷ ۲
۱۷ ناحیه واتس واتس ۳۶۲٫۲۳ ۶۷٬۷۸۱ ۱۸۷ ۱۸ ۲
۱۸ ناحیه وچش وچش ۱۱۹٫۷۴ ۴۷٬۱۲۶ ۳۹۴ ۴ ۳

شومودی

 
نقشهٔ ناحیه‌های شهرستان شومودی
شومودی
ردیف ناحیه مرکز ناحیه مساحت
(km۲)
جمعیت
(۲۰۱۳)
تراکم جمعیت
(pop/km۲)
تعدادِ
شهرستان‌ها شهرها
۱ ناحیه بارچ بارچ ۶۹۶٫۴۷ ۲۳٬۸۱۷ ۳۴ ۲۶ ۱
۲ ناحیه چورگو چورگو ۴۹۶٫۲۰ ۱۶٬۸۰۷ ۳۴ ۱۸ ۱
۳ ناحیه فونیود Fonyód ۶۴۵٫۴۴ ۳۴٬۵۹۹ ۵۴ ۲۱ ۴
۴ ناحیه کاپوشوار کاپشوار ۱٬۵۹۱٫۳۶ ۱۱۷٬۴۹۲ ۷۴ ۷۸ ۴
۵ ناحیه مارچالی مارتسالی ۹۰۴٫۲۴ ۳۴٬۷۳۴ ۳۸ ۳۷ ۱
۶ ناحیه نادی‌آتاد نادی‌آتاد ۶۴۷٫۰۷ ۲۶٬۱۰۰ ۴۰ ۱۸ ۱
۷ ناحیه شیوفوک شیوفک ۶۵۷٫۰۵ ۵۱٬۷۶۱ ۷۹ ۲۴ ۳
۸ ناحیه تاب تاب ۴۲۷٫۲۴ ۱۲٬۷۸۶ ۳۰ ۲۴ ۱

سابولچ-ساتمار-بِرِگ

 
نقشهٔ ناحیه‌های شهرستان سابولچ-ساتمار-بِرِگ
سابولچ-ساتمار-بِرِگ
ردیف ناحیه مرکز ناحیه مساحت
(km۲)
جمعیت
(۲۰۱۳)
تراکم جمعیت
(pop/km۲)
تعدادِ
شهرستان‌ها شهرها
۱ ناحیه باکتالورانتهازا باکتالورانتهازا ۲۵۴٫۴۷ ۱۹٬۵۲۱ ۷۷ ۱۲ ۱
۲ ناحیه چنگر چنگر ۲۴۶٫۵۱ ۱۳٬۸۳۹ ۵۶ ۱۱ ۱
۳ ناحیه فهردیارمات فهردیارمات ۷۰۷٫۳۸ ۳۸٬۳۶۳ ۵۴ ۵۰ ۱
۴ ناحیه ایبرانی ایبرانی ۳۰۴٫۹۱ ۲۳٬۸۵۰ ۷۸ ۸ ۲
۵ ناحیه کمچه کمچه ۲۴۶٫۴۱ ۲۲٬۱۸۵ ۹۰ ۱۱ ۲
۶ ناحیه کیشواردا کیژواردا ۵۲۳٫۰۹ ۵۷٬۰۵۰ ۱۰۹ ۲۳ ۳
۷ ناحیه ماتسالکا ماتسالکا ۶۲۴٫۷۰ ۶۴٬۸۱۰ ۱۰۴ ۲۶ ۳
۸ ناحیه ناگیکالو نادکلو ۳۷۷٫۳۷ ۳۰٬۴۳۰ ۸۱ ۸ ۲
۹ ناحیه نییرباتور نیرباتور ۶۹۵٫۹۴ ۴۳٬۵۵۷ ۶۳ ۲۰ ۳
۱۰ ناحیه نیردی‌هازا نیردی‌هازا ۸۰۹٫۶۰ ۱۶۶٬۶۸۴ ۲۰۶ ۱۵ ۴
۱۱ ناحیه تیساواش‌واری تیساواش‌واری ۳۸۱٫۶۱ ۲۷٬۳۰۶ ۷۲ ۶ ۲
۱۲ ناحیه واشاروشنامنی واشاروشنامنی ۶۱۷٫۹۴ ۳۶٬۶۸۹ ۵۹ ۲۸ ۲
۱۳ ناحیه زاهونی زاهونی ۱۴۵٫۹۲ ۱۹٬۳۶۹ ۱۳۳ ۱۱ ۲

تولنا

 
نقشهٔ ناحیه‌های شهرستان تولنا
تولنا
ردیف ناحیه مرکز ناحیه مساحت
(km۲)
جمعیت
(۲۰۱۳)
تراکم جمعیت
(pop/km۲)
تعدادِ
شهرستان‌ها شهرها
۱ ناحیه بونیهاد بونیهاد ۴۷۶٫۸۱ ۳۱٬۵۸۲ ۶۶ ۲۵ ۲
۲ ناحیه دومبووار دمبووار ۵۰۹٫۰۲ ۳۲٬۳۳۳ ۶۴ ۱۶ ۱
۳ ناحیه پاکش پاکش ۸۳۶٫۰۰ ۴۹٬۶۱۰ ۵۹ ۱۵ ۲
۴ ناحیه سکسارد سکسارد ۶۵۶٫۱۸ ۵۹٬۴۱۲ ۹۱ ۱۷ ۲
۵ ناحیه تاماشی تاماشی ۱٬۰۱۹٫۹۳ ۳۸٬۷۸۵ ۳۸ ۳۲ ۳
۶ ناحیه تولنا تلنا ۲۰۵٫۲۴ ۱۸٬۲۱۰ ۸۹ ۴ ۱

واش

 
نقشهٔ ناحیه‌های شهرستان واش
واش
ردیف ناحیه مرکز ناحیه مساحت
(km۲)
جمعیت
(۲۰۱۳)
تراکم جمعیت
(pop/km۲)
تعدادِ
شهرستان‌ها شهرها
۱ ناحیه چلدومولک سلدملک ۴۷۴٫۱۳ ۲۴٬۷۸۷ ۵۲ ۲۸ ۲
۲ ناحیه کورمند کرمند ۶۱۴٫۵۳ ۲۶٬۸۶۵ ۴۴ ۴۶ ۲
۳ ناحیه کوسگ کوسگ ۲۸۶٫۴۵ ۲۵٬۴۷۳ ۸۹ ۲۱ ۳
۴ ناحیه شاروار شرور ۶۸۵٫۴۵ ۳۸٬۸۶۲ ۵۷ ۴۲ ۲
۵ ناحیه سنت‌گوتهارد سنت‌گوتهارد ۲۵۵٫۰۴ ۱۵٬۱۸۰ ۶۰ ۱۶ ۱
۶ ناحیه سومبات‌هی سومبات‌هی ۶۴۶٫۳۶ ۱۱۰٬۵۰۴ ۱۷۱ ۴۰ ۲
۷ ناحیه واش‌وار واش‌وار ۳۷۴٫۱۴ ۱۳٬۶۳۶ ۳۶ ۲۳ ۱

وسپرم

 
نقشهٔ ناحیه‌های شهرستان وسپرِم
وسپرم
ردیف ناحیه مرکز ناحیه مساحت
(km۲)
جمعیت
(۲۰۱۳)
تراکم جمعیت
(pop/km۲)
تعدادِ
شهرستان‌ها شهرها
۱ ناحیه آیکا آیکا ۳۲۰٫۷۱ ۳۹٬۱۵۴ ۱۲۲ ۱۱ ۱
۲ ناحیه بالاتون‌آلمادی بالاتون‌آلمادی ۲۳۹٫۷۶ ۲۴٬۴۷۹ ۱۰۲ ۱۰ ۳
۳ ناحیه بالاتونفورد بالاتنفورد ۳۵۷٫۷۴ ۲۴٬۲۵۰ ۶۸ ۲۲ ۱
۴ ناحیه دوچر دوچر ۴۲۱٫۷۳ ۱۴٬۹۴۸ ۳۵ ۲۸ ۱
۵ ناحیه پاپا پاپا ۱٬۰۲۲٫۰۹ ۵۸٬۹۳۵ ۵۸ ۴۹ ۱
۶ ناحیه شومگ شومگ ۳۰۶٫۴۱ ۱۵٬۳۹۰ ۵۰ ۲۱ ۱
۷ ناحیه تاپولتسا تاپولتسا ۵۴۰٫۳۰ ۳۴٬۶۸۹ ۶۴ ۳۳ ۲
۸ ناحیه وارپالوتا وارپالوتا ۲۹۴٫۲۸ ۳۷٬۴۵۱ ۱۲۷ ۸ ۲
۹ ناحیه وسپرم وسپرم ۶۲۹٫۶۱ ۸۲٬۳۵۳ ۱۳۱ ۱۹ ۲
۱۰ ناحیه زیرتس زیرتس ۳۳۱٫۰۲ ۱۹٬۵۱۶ ۵۹ ۱۵ ۱

زالا

 
نقشهٔ ناحیه‌های شهرستان زالا
زالا
ردیف ناحیه مرکز ناحیه مساحت
(km۲)
جمعیت
(۲۰۱۳)
تراکم جمعیت
(pop/km۲)
تعدادِ
شهرستان‌ها شهرها
۱ ناحیه کست‌هی کست‌هی ۵۳۵٫۹۳ ۴۹٬۳۸۴ ۹۲ ۳۰ ۲
۲ ناحیه لنتی لنتی ۶۲۴٫۱۲ ۱۹٬۷۸۳ ۳۲ ۴۸ ۱
۳ ناحیه لتنیه لتنیه ۳۸۸٫۶۸ ۱۶٬۴۱۳ ۴۲ ۲۷ ۱
۴ ناحیه نادْیْ‌کانیژا نادْیْ‌کانیژا ۹۰۷٫۹۱ ۷۸٬۰۲۲ ۸۶ ۴۹ ۲
۵ ناحیه زالائگرسگ زالائگرسگ ۱٬۰۴۴٫۷۰ ۱۰۲٬۵۵۳ ۹۸ ۸۴ ۳
۶ ناحیه زالاسنت‌گروت زالاسنت‌گروت ۲۸۲٫۵۶ ۱۵٬۵۱۸ ۵۵ ۲۰ ۱

آمارها

بر پایهٔ مساحت

بر پایهٔ جمعیت

بر پایهٔ تراکم جمعیت

بر پایهٔ شهرداری‌ها

جستارهای وابسته