نارسایی دریچه قلب

قلب دارای دو دریچه بین بطن‌ها و دهلیزها است که هنگام انقباض قلب بسته می‌شوند. منظور از نارسایی دریچه بازگشت خون از این دریچه‌ها به دهلیزها هنگام انقباض قلب است.

دریچه‌های قلب ویرایش

دریچه میترال ( mitral ) دریچه‌ای است که بین دهلیز چپ و بطن چپ قلب قرار گرفته‌است و شامل دو لت ( دو تکه) است. به طور طبیعی دهانه‌های این دریچه هنگام دیاستول باز است و خون از دهلیز چپ وارد بطن چپ می‌شود. طی انقباض بطن چپ (سیستول) دریچه میترال بسته نگه داشته می‌شود.

دریچه سه لتی دریچه‌ای است که بین دهلیز راست و بطن راست قلب قرار گرفته‌است . به طور طبیعی دهانه‌های این دریچه هنگام دیاستول باز است و خون از دهلیز راست وارد بطن راست می‌شود. طی انقباض بطن راست (سیستول) دریچه سه لتی بسته نگه داشته می‌شود.

انواع و درمان نارسایی دریچه قلب ویرایش

بدیهی است ما دو نوع نارسایی دریچه قلب داریم نارسایی دریچه میترال و نارسایی دریچه سه لتی البته ممکن است در بیماریهایی مانند عوارض تب رماتیسمی نارسایی هر دو دریچه را همزمان داشته باشیم. درمان بسته به شرایط بیمار می‌باشد.

جستارهای وابسته ویرایش

نارسایی دریچه میترال

منابع ویرایش

  • سیسیل، مبانی طب داخلی. تهران ۲۰۰۴