نارنجی بین‌المللی

نارنجی بین‌المللی (مهندسی) #BA160C

نارنجی بین‌المللی (پل گلدن گیت)#C0362C

نارنجی بین‌المللی (هوافضا) #FF4F00

نارنجی بین‌المللی رنگی است که در صنعت هوافضا به کار می‌رود تا اشیا را از محیط اطراف متمایز کند. این رنگ شبیه نارنجی ایمنی است اما از آن سرخ‌تر است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=International_orange،%22 Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed May 27, 2012).