نامه ایران باستان

نامۀ ایران باستان، مجله‌ای علمی-دانشگاهی است که هر دو فصل، توسط مرکز نشر دانشگاهی به سردبیری تورج دریایی، منتشر می‌شود. مقالات این مجله به دو زبان فارسی و انگلیسی است.

نامۀ ایران باستان
جلد مجله شماره پیاپی 23-24
سردبیرتورج دریایی
دسته‌بندیایران‌شناسی، باستان‌شناسی
بسامددو فصل‌نامه
چاپ‌کنندهمرکز نشر دانشگاهی
کشور ایران
زبانفارسی، انگلیسی
شاپا1735-3912

هیئت نویسندگانویرایش

اعضای نویسندگان عبارتند از:

منابعویرایش