نام‌ها و سایه‌ها

مهراد

نام‌ها و سایه‌ها عنوان رمانی است از محمدرحیم اخوت نویسنده معاصر ایرانی که در سال ۱۳۸۲ خورشیدی منتشر شد.

طرح داستان

ویرایش

نام‌ها و سایه‌ها در دوازده فصل و یک پیشگفتار تنظیم شده‌است. در این داستان راویان مختلف با نثرهای متفاوت مربوط به دوره‌های تاریخی متفاوت حضور دارند.

جوایز و افتخارات

ویرایش

این کتاب پس از چاپ در فهرست نهایی تمام جوایز ادبی ایران در سال ۱۳۸۳ قرار گرفت و توانست جوایز زیر را کسب کند:

منابع

ویرایش