باز کردن منو اصلی

ناگهیس برپایه مزدیسنا چهارمین دیو از دیوهای کماله و از آفریدگان اهریمن می‌باشد. او دشمن سپندارمذ است.

نام او در پهلوی nâghēs و در اوستایی -nânghaisya می‌باشد.

منابعویرایش