باز کردن منو اصلی

نبردویرایش

پس از شکت در نبرد خلیج ولا، ژاپنی‌ها تصمیم‌گرفتند تا پادگان‌هایشان را در جزایر سلیمان مرکزی تخلیه‌نمایند. بدین منظور یک کاروان دریایی جزیره کولومبانگارا را تخلیه نموده و به سوی شرق رهسپارگردید. چهار ناوشکن این کاروان را اسکورت‌می‌کردند. شب‌هنگام تعداد چهار ناوشکن آمریکایی به همراه بیست کشتی کمکی کوشیدند تا جلو عقب‌نشینی ژاپنی‌ها را بگیرند، ولی کامیاب نشدند، چهار کشتی کمکی آمریکایی غرق‌شدند و دو ناوشکن آسیب اندکی دیدند. در برابر ژاپنی‌ها بی‌هیچ آسیبی توانستند نه‌هزار نیرو را از کولومبانگارا بیرون‌کشند.

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Battle off Horaniu," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Battle_off_Horaniu&oldid=540484619 (accessed March 14, 2013).