فهرست نخست‌وزیران عراق

(تغییرمسیر از نخست‌وزیر عراق)

در این نوشتار فهرست نخست‌وزیران عراق از ۱۹۲۰ تا کنون آمده‌است.

فهرست ویرایش

نام تصویر زاده-درگذشته آغاز دوره پایان دوره حزب سیاسی رئیس کشور
 پادشاهی عراق (تحت قیمومت بریتانیا) (۱۹۳۲–۱۹۲۰) •  
۱ عبدالرحمن گیلانی
عبد الرحمن الکیلانی
  ۱۸۴۱–۱۹۲۷ ۱۱ نوامبر ۱۹۲۰ ۲۰ نوامبر ۱۹۲۲ مستقل  
فیصل یکم
۲ عبدالمحسن سعدون
عبد المحسن السعدون
(بار اول)
  ۱۸۷۹–۱۹۲۹ ۲۰ نوامبر ۱۹۲۲ ۲۲ نوامبر ۱۹۲۳ نظامی
۳ جعفر عسکری
جعفر العسکری
(بار اول)
  ۱۸۸۷–۱۹۳۶ ۲۲ نوامبر ۱۹۲۳ ۲ اوت ۱۹۲۴ نظامی
۴ یاسین هاشمی
یاسین الهاشمی
(بار اول)
  ۱۸۹۴–۱۹۳۷ ۲ اوت ۱۹۲۴ ۲۶ ژوئن ۱۹۲۵ نظامی /
People's Party
۵ عبدالمحسن سعدون
عبد المحسن السعدون
(بار دوم)
  ۱۸۷۹–۱۹۲۹ ۲۶ ژوئن ۱۹۲۵ ۲۱ نوامبر ۱۹۲۶ نظامی /
Progressive Party
۶ جعفر عسکری
جعفر العسکری
(بار دوم)
  ۱۸۸۷–۱۹۳۶ ۲۱ نوامبر ۱۹۲۶ ۱۱ ژانویه ۱۹۲۸ نظامی /
Covenant Party
۷ عبدالمحسن سعدون
عبد المحسن السعدون
(بار سوم)
  ۱۸۷۹–۱۹۲۹ ۱۱ ژانویه ۱۹۲۸ ۲۸ آوریل ۱۹۲۹ نظامی /
Progressive Party
۸ توفیق سویدی
توفیق السویدی
(بار اول)
  ۱۸۹۲–۱۹۶۸ ۲۸ آوریل ۱۹۲۹ ۱۹ سپتامبر ۱۹۲۹ مستقل
۹ عبدالمحسن سعدون
عبد المحسن السعدون
(بار چهارم)
  ۱۸۷۹–۱۹۲۹ ۱۹ سپتامبر ۱۹۲۹ ۱۳ نوامبر ۱۹۲۹
(died in office)
نظامی /
Progressive Party
۱۰ ناجی سویدی
ناجی السویدی
  ۱۸۸۲–۱۹۴۲ ۱۸ نوامبر ۱۹۲۹ ۲۳ مارس ۱۹۳۰ مستقل
۱۱ نوری سعید
نوری السعید
(بار اول)
  ۱۸۸۸–۱۹۵۸ ۲۳ مارس ۱۹۳۰ ۳ نوامبر ۱۹۳۲ نظامی /
Covenant Party
 پادشاهی عراق (۱۹۳۲–۱۹۵۸) •  
۱۲ ناجی شوکت
ناجی شوکت
  ۱۸۹۳–۱۹۸۰ ۳ نوامبر ۱۹۳۲ ۲۰ مارس ۱۹۳۳ مستقل  
فیصل یکم
۱۳ رشید عالی گیلانی
رشید عالی الکیلانی
(بار اول)
  ۱۸۹۲–۱۹۶۵ ۲۰ مارس ۱۹۳۳ ۹ نوامبر ۱۹۳۳ Party of National Brotherhood
۱۴ جمیل مدفعی
جمیل المدفعی
(بار اول)
  ۱۸۹۰–۱۹۵۸ ۹ نوامبر ۱۹۳۳ ۲۷ اوت ۱۹۳۴ نظامی  
غازی
۱۵ علی جودت ایوبی
علی جودت الأیوبی
(بار اول)
  ۱۸۸۶–۱۹۶۹ ۲۷ اوت ۱۹۳۴ ۴ مارس ۱۹۳۵ نظامی
۱۶ جمیل مدفعی
جمیل المدفعی
(بار دوم)
  ۱۸۹۰–۱۹۵۸ ۴ مارس ۱۹۳۵ ۱۷ مارس ۱۹۳۵ نظامی
۱۷ یاسین هاشمی
یاسین الهاشمی
(بار دوم)
  ۱۸۹۴–۱۹۳۷ ۱۷ مارس ۱۹۳۵ ۳۰ اکتبر ۱۹۳۶ نظامی /
Party of National Brotherhood
۱۸ حکمت سلیمان
حکمت سلیمان
  ۱۸۸۹–۱۹۶۴ ۳۰ اکتبر ۱۹۳۶ ۱۷ اوت ۱۹۳۷ Party of National Brotherhood
۱۹ جمیل مدفعی
جمیل المدفعی
(بار سوم)
  ۱۸۹۰–۱۹۵۸ ۱۷ اوت ۱۹۳۷ ۲۵ دسامبر ۱۹۳۸ نظامی
۲۰ نوری سعید
نوری السعید
(بار دوم)
  ۱۸۸۸–۱۹۵۸ ۲۵ دسامبر ۱۹۳۸ ۳۱ مارس ۱۹۴۰ نظامی /
Covenant Party
۲۱ رشید عالی گیلانی
رشید عالی الکیلانی
(بار دوم)
80px ۱۸۹۲–۱۹۶۵ ۳۱ مارس ۱۹۴۰ ۳ فوریه ۱۹۴۱ Party of National Brotherhood  
Faisal II
۲۲ طه هاشمی
طه الهاشمی
  ۱۸۸۸–۱۹۶۱ ۳ فوریه ۱۹۴۱ ۱۳ آوریل ۱۹۴۱
(deposed)
نظامی
۲۳ رشید عالی گیلانی
رشید عالی الکیلانی
(بار سوم)
  ۱۸۹۲–۱۹۶۵ ۱۳ آوریل ۱۹۴۱ ۳۰ می ۱۹۴۱ Party of National Brotherhood
۲۴ جمیل مدفعی
جمیل المدفعی
(بار چهارم)
  ۱۸۹۰–۱۹۵۸ ۴ ژوئن ۱۹۴۱ ۱۰ اکتبر ۱۹۴۱ نظامی
۲۵ نوری سعید
نوری السعید
(بار سوم)
  ۱۸۸۸–۱۹۵۸ ۱۰ اکتبر ۱۹۴۱ ۴ ژوئن ۱۹۴۴ نظامی /
Covenant Party
۲۶ حمدی پاچه‌چی
حمدی البجاجی
  ۱۸۸۶–۱۹۴۸ ۴ ژوئن ۱۹۴۴ ۲۳ فوریه ۱۹۴۶ مستقل
۲۷ توفیق سویدی
توفیق السویدی
(بار دوم)
  ۱۸۹۲–۱۹۶۸ ۲۳ فوریه ۱۹۴۶ ۱ ژوئن ۱۹۴۶ Liberal Party
۲۸ ارشاد عمری
إرشاد العمری
(بار اول)
  ۱۸۸۸–۱۹۷۸ ۱ ژوئن ۱۹۴۶ ۲۱ نوامبر ۱۹۴۶ مستقل
۲۹ نوری سعید
نوری السعید
(بار چهارم)
  ۱۸۸۸–۱۹۵۸ ۲۱ نوامبر ۱۹۴۶ ۲۹ مارس ۱۹۴۷ نظامی /
Constitutional Union Party
۳۰ سید صالح جبر
سید صالح جبر
۱۸۶۰–۱۹۴۹ ۲۹ مارس ۱۹۴۷ ۲۹ ژانویه ۱۹۴۸ Nation's Socialist Party
۳۱ سید محمد صدر
سید محمد الصدر
  ۱۸۸۲–۱۹۵۶ ۲۹ ژانویه ۱۹۴۸ ۲۶ ژوئن ۱۹۴۸ مستقل
۳۲ مزاحم پاچه‌چی
مزاحم البجاجی
  ۱۸۹۰–۱۹۸۲ ۲۶ ژوئن ۱۹۴۸ ۶ ژانویه ۱۹۴۹ مستقل
۳۳ نوری سعید
نوری السعید
(بار پنجم)
  ۱۸۸۸–۱۹۵۸ ۶ ژانویه ۱۹۴۹ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۹ نظامی /
Constitutional Union Party
۳۴ علی جودت ایوبی
علی جودت الأیوبی
(بار دوم)
  ۱۸۸۶–۱۹۶۹ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۹ ۵ فوریه ۱۹۵۰ نظامی
۳۵ توفیق سویدی
توفیق السویدی
(بار سوم)
  ۱۸۹۲–۱۹۶۸ ۵ فوریه ۱۹۵۰ ۱۵ سپتامبر ۱۹۵۰ مستقل
۳۶ نوری سعید
نوری السعید
(بارششم)
  ۱۸۸۸–۱۹۵۸ ۱۵ سپتامبر ۱۹۵۰ ۱۲ ژوئیه ۱۹۵۲ نظامی /
Constitutional Union Party
۳۷ مصطفی محمود عمری
مصطفی محمود العمری
  ۱۸۹۸–۱۹۷۹ ۱۲ ژوئیه ۱۹۵۲ ۲۳ نوامبر ۱۹۵۲ مستقل
۳۸ نورالدین محمود
نور الدین محمود
  ۱۹۰۱–۱۹۷۸ ۲۳ نوامبر ۱۹۵۲ ۲۹ ژانویه ۱۹۵۳ نظامی
۳۹ جمیل مدفعی
جمیل المدفعی
(بار پنجم)
  ۱۸۹۰–۱۹۵۸ ۲۹ ژانویه ۱۹۵۳ ۱۷ سپتامبر ۱۹۵۳ نظامی
۴۰ محمدفاضل جمالی
محمد فضل الجمالی
  ۱۹۰۳–۱۹۹۷ ۱۷ سپتامبر ۱۹۵۳ ۲۹ آوریل ۱۹۵۴ مستقل
۴۱ ارشاد عمری
إرشاد العمری
(بار دوم)
  ۱۸۸۸–۱۹۷۸ ۲۹ آوریل ۱۹۵۴ ۴ اوت ۱۹۵۴ مستقل
۴۲ نوری سعید
نوری السعید
(بار هفتم)
  ۱۸۸۸–۱۹۵۸ ۴ اوت ۱۹۵۴ ۲۰ ژوئن ۱۹۵۷ نظامی /
Constitutional Union Party
۴۳ علی جودت ایوبی
علی جودت الأیوبی
(بار سوم)
  ۱۸۸۶–۱۹۶۹ ۲۰ ژوئن ۱۹۵۷ ۱۵ دسامبر ۱۹۵۷ نظامی /
United National Front
۴۴ عبدالوهاب مرجان
عبد الوهاب مرجان
  ۱۹۰۹–۱۹۶۴ ۱۵ دسامبر ۱۹۵۷ ۳ مارس ۱۹۵۸ مستقل
۴۵ نوری سعید
نوری السعید
(بار هشتم)
  ۱۸۸۸–۱۹۵۸ ۳ مارس ۱۹۵۸ ۱۸ می ۱۹۵۸ نظامی /
Constitutional Union Party
۴۶ احمد مختار بابان
أحمد مختار بابان
  ۱۹۰۰–۱۹۷۶ ۱۸ می ۱۹۵۸ ۱۴ ژوئیه ۱۹۵۸
(deposed)
مستقل
 جمهوری عراق (پیش از حزب بعث) (۱۹۵۸–۱۹۶۸) •  
۴۷ عبدالکریم قاسم
عبد الکریم قاسم
  ۱۹۱۴–۱۹۶۳ ۱۴ ژوئیه ۱۹۵۸ ۸ فوریه ۱۹۶۳
(deposed)
نظامی  
محمد نجیب الربیعی
۴۸ احمد حسن البکر
أحمد حسن البکر
(بار اول)
  ۱۹۱۴–۱۹۸۲ ۸ فوریه ۱۹۶۳ ۱۸ نوامبر ۱۹۶۳
(deposed)
نظامی /
حزب عربی سوسیالیستی بعث
(Iraq Region)
 
عبدالسلام عارف
۴۹ طاهر یحیی
طاهر یحیی
(بار اول)
  ۱۹۱۵–۱۹۸۶ ۲۰ نوامبر ۱۹۶۳ ۶ سپتامبر ۱۹۶۵ نظامی /
Arab Socialist Union
۵۰ عارف عبدالرزاق
عارف عبد الرزاق
  ۱۹۲۱–۲۰۰۷ ۶ سپتامبر ۱۹۶۵ ۲۱ سپتامبر ۱۹۶۵ نظامی /
Arab Socialist Union
۵۱ عبدالرحمن البزاز
عبد الرحمن البزاز
  ۱۹۱۳–۱۹۷۳ ۲۱ سپتامبر ۱۹۶۵ ۹ اوت ۱۹۶۶ Arab Socialist Union
۵۲ ناجی طالب
ناجی طالب
  ۱۹۱۷–۲۰۱۲ ۹ اوت ۱۹۶۶ ۱۰ می ۱۹۶۷ نظامی  
عبدالرحمن عارف
53 عبدالرحمن عارف
عبد الرحمن عارف
  ۱۹۱۶–۲۰۰۷ ۱۰ می ۱۹۶۷ ۱۰ ژوئیه ۱۹۶۷ نظامی /
Arab Socialist Union
۵۴ طاهر یحیی
طاهر یحیی
(بار دوم)
  ۱۹۱۵–۱۹۸۶ ۱۰ ژوئیه ۱۹۶۷ ۱۷ ژوئیه ۱۹۶۸
(deposed)
نظامی /
Arab Socialist Union
 Republic of Iraq (Under Ba'ath Party) (1968–2003) •  
۵۵ عبدالرزاق نائف
عبد الرزاق النایف
  ۱۹۳۳–۱۹۷۸ ۱۷ ژوئیه ۱۹۶۸ ۳۰ ژوئیه ۱۹۶۸ نظامی  
احمد حسن البکر
۵۶ احمد حسن البکر
أحمد حسن البکر
(بار دوم)
  ۱۹۱۴–۱۹۸۲ ۳۱ ژوئیه ۱۹۶۸ ۱۶ ژوئیه ۱۹۷۹ نظامی /
Iraqi Ba'ath Party
(منطقه عراق)
(National Progressive Front)
۵۷ صدام حسین
صدام حسین
(بار اول)
۱۹۳۷–۲۰۰۶ ۱۶ ژوئیه ۱۹۷۹ ۲۳ مارس ۱۹۹۱ Iraqi Ba'ath Party
(منطقه عراق)
(National Progressive Front)

صدام حسین
۵۸ سعدون حمادی
سعدون حمادی
  ۱۹۳۰–۲۰۰۷ ۲۳ مارس ۱۹۹۱ ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۱ Iraqi Ba'ath Party
(منطقه عراق)
(National Progressive Front)
۵۹ محمد حمزه زبیدی
محمد حمزة الزبیدی
  ۱۹۳۸–۲۰۰۵ ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۱ ۵ سپتامبر ۱۹۹۳ Iraqi Ba'ath Party
(منطقه عراق)
(National Progressive Front)
۶۰ احمد حسین خضیر سامرائی
أحمد حسین خضیر السامرائی
  ۱۹۴۱– ۵ سپتامبر ۱۹۹۳ ۲۹ می ۱۹۹۴ Iraqi Ba'ath Party
(منطقه عراق)
(National Progressive Front)
۶۱ صدام حسین
صدام حسین
(بار دوم)
۱۹۳۷–۲۰۰۶ ۲۹ می ۱۹۹۴ ۹ آوریل ۲۰۰۳
(deposed)
Iraqi Ba'ath Party
(منطقه عراق)
(National Progressive Front)
 Iraqi Governing Council (2003–2004) •  
محمد بحرالعلوم
محمد بحر العلوم
(بار اول، کفیل)
  ۱۹۲۷– ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۳ ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۳ مستقل  
حکومت ائتلاف موقت عراق
۶۲ ابراهیم جعفری
إبراهیم الجعفری
(بار اول)
  ۱۹۴۷– ۱ اوت ۲۰۰۳ ۳۱ اوت ۲۰۰۳ حزب الدعوه اسلامی
۶۳ احمد چلبی
أحمد جلبی
  ۱۹۴۴– ۱ سپتامبر ۲۰۰۳ ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۳ کنگره ملی عراق
۶۴ ایاد علاوی
أیاد علاوی
(بار اول)
  ۱۹۴۵– ۱ اکتبر ۲۰۰۳ ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳ جنبش وفاق ملی عراق
۶۵ جلال طالبانی
جلال طلبانی
  ۱۹۳۳– ۱ نوامبر ۲۰۰۳ ۳۰ نوامبر ۲۰۰۳ اتحادیه میهنی کردستان
۶۶ عبدالعزیز حکیم
عبد العزیز الحکیم
  ۱۹۵۰–۲۰۰۹ ۱ دسامبر ۲۰۰۳ ۳۱ دسامبر ۲۰۰۳ Supreme Council for the Islamic Revolution in Iraq
۶۷ عدنان پاچه‌چی
عدنان بجاجی
  ۱۹۲۳– ۱ ژانویه ۲۰۰۴ ۳۱ ژانویه ۲۰۰۴ Assembly of Independent Democrats
۶۸ محسن عبدالحمید
محسن عبد الحمید
  ۱۹۳۷– ۱ فوریه ۲۰۰۴ ۲۹ فوریه ۲۰۰۴ حزب اسلامی عراق
۶۹ محمد بحرالعلوم
محمد بحر العلوم
(بار دوم)
  ۱۹۲۷– ۱ مارس ۲۰۰۴ ۳۱ مارس ۲۰۰۴ مستقل
۷۰ مسعود بارزانی
مسعود برزانی
  ۱۹۴۶– ۱ آوریل ۲۰۰۴ ۳۰ آوریل ۲۰۰۴ حزب دموکرات کردستان عراق
۷۱ عزالدین سلیم
عز الدین سلیم
  ۱۹۴۳–۲۰۰۴ ۱ می ۲۰۰۴ ۱۷ می ۲۰۰۴
(died in office)
حزب الدعوه اسلامی
۷۲ غازی مشعل عجیل الیاور
غازی مشعل عجیل الیاور
  ۱۹۵۸– ۱۷ می ۲۰۰۴ ۱ ژوئن ۲۰۰۴ مردم عراق
 Republic of Iraq (2004–present) •  
ایاد علاوی
أیاد علاوی
(بار دوم، کفیل)
  ۱۹۴۵– ۱ ژوئن ۲۰۰۴ ۳ می ۲۰۰۵ جنبش وفاق ملی عراق  
غازی مشعل عجیل الیاور
۷۳ ابراهیم جعفری
إبراهیم الجعفری
(بار دوم)
  ۱۹۴۷– ۳ می ۲۰۰۵ ۲۰ می ۲۰۰۶ حزب الدعوه اسلامی  
جلال طالبانی
۷۴ نوری مالکی
نوری المالکی
  ۱۹۵۰– ۲۰ می ۲۰۰۶ اوت ۲۰۱۴ حزب الدعوه اسلامی
۷۵ حیدر عبادی
حیدر العبادی
  ۱۹۵۲– اوت ۲۰۱۴ ۲۴ اکتبر ۲۰۱۸ حزب الدعوه اسلامی  
فؤاد معصوم
۷۴ عادل عبدالمهدی
عادل عبدالمهدی
  ۱۹۴۲– ۲۵ اکتبر ۲۰۱۸ ۲۹ نوامبر ۲۰۱۹ مجلس اعلای اسلامی عراق  
فؤاد معصوم


محمد توفیق علاوی

۱ ژوئیه ۱۹۵۴ ۲۹ فوریه ۲۰۲۰ ۲ مارس ۲۰۲۰ حزب الدعوه اسلامی  
برهم صالح
۷۶


عدنان عبدخضیر عباس مطر الزرفی


۱۹۶۶ نجف ۱۷ مارس ۲۰۲۰ ۷ مه ۲۰۲۰ تشکل الوفاء  
برهم صالح
۷۷ مصطفی الکاظمی
مصطفی الکاظمی
  ۱۹۶۷- ۷ مه ۲۰۱۸ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۲ مستقل  
برهم صالح
۷۸ محمد شیاع السودانی
محمد شیاع السودانی
  ۱۹۷۰- ۲۸ اکتبر ۲۰۲۲ - حزب الدعوه اسلامی
عبداللطیف رشید


منابع ویرایش