نشان افتخار شیر و خورشید

نشان افتخار شیر و خورشید یکی از نشان‌های افتخاری دولتی در دورۀ قاجار و دورۀ پهلوی در ایران بوده‌است.

یک نمونه از نشان‌های «شیر و خورشید» ایران
نشان‌ها شیر و خورشید (دومی از راست با آویز سبز) در موزه مقدم تهران
یک نمونه از نشان‌های «شیر و خورشید» ایران در موزه آقاخان در تورنتو

جستارهای وابسته

منابع

پیوند به بیرون