نامواره سیا

نشان سیا نامواره آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا است.

تفسیر نشان سیا، عقاب سرسفید است که پرنده ملی و نشان قدرت وهشیاری است. تیغه‌های شعاعی علامت قطب نما، نشان تجمیع اطلاعات سری از سراسر دنیا در یک نقطه مرکزی است.

جستارهای وابستهویرایش

منبعویرایش

What’s the Meaning Behind the CIA Seal