نظرسنجی‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۹۶)

این مقاله دربارهٔ نظرسنجی‌های میدانی و مجازی انتخابات دوازدهمین دورهٔ ریاست‌جمهوری ایران است که در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار می‌گردد. این نظرسنجی‌ها ناظر بر درصد آرای نامزدها، پیشتازی در مناظره‌های تلویزیونی، میزان مشارکت مردمی و سایر موضوعات مربوط به انتخابات می‌باشد.

دور نخستویرایش

تاریخ منبع شمار نمونه حاشیه خطا             مردد نمی‌گویم سایر
روحانی قالیباف رئیسی جهانگیری میرسلیم هاشمی‌طبا
۲۷ ارد. پرسش / کالج-الکترال[نیازمند منبع] ۱۵۰۰۰ ۱٫۴۱٪ ۵۸٫۵۴٪ ۰ ۳۵٫۱۶٪ ۲٫۳۷٪ ۱٫۵۶٪ ۰٫۷۸٪ ۱٫۵۹٪
۲۶ ارد. (منتشرنشده) ایران‌پل[۱] ۱۰۰۷ ۳٫۰۹ ۵۸ ۳۶٫۴
۲۵ ارد. پرسش / نظرسنجی حقیقی[۲] ۱۵۰۰۰ ۱٫۶۶٪ ۵۵٫۴۷٪ ۰ ۲۸٫۴۶٪ ۳٫۶۶٪ ۲٫۱۸٪ ۱٫۴۱٪ ۶٫۲۶٪ ۲٫۵۳٪
۲۷ ارد. ایپو[۳] ۱۲۰۳ ۲/۸۳± تا ۴/۰۶± ۳۵٬۹٪ ۲٬۳٪ ۱۸٪ ۰٪ ۰٬۵٪ ۰٪ ۱۶٬۴٪ ۲۰٪ ۷٪
۲۶ ارد. ایپو[۳] ۱۱۹۴ ۲/۸۳± تا ۳/۸۹± ۳۰٪ ۵٪ ۱۳٪ ۰٪ ۱٪ ۱٪ ۲۳٪ ۱۸٪ ۱۰٪
کناره‌گیری قالیباف در ۲۵ اردیبهشت و کناره‌گیری جهانگیری در ۲۶ اردیبهشت
۲۴ ارد. ایپو[۳] ۱۱۲۲ ۲/۹۳± تا ۴/۳۰± ۲۸٪ ۹٪ ۱۲٪ ۱٪ ۱٪ ۰٪ ۲۴٪ ۲۲٪ ۴٪
۲۳ ارد. ایپو[۳] ۱۰۱۲ ۳/۰۸± تا ۴/۷۳± ۲۹٫۱٪ ۱۲٫۰٪ ۱۰٫۷٪ ۰٫۶٪ ۰٫۳٪ ۰٫۱٪ ۲۵٫۵٪ ۱۳٫۱٪ ۸٫۷٪
مناظرهٔ اقتصادی در جمعه ۲۲ اردیبهشت
۲۲ ارد. ایپو[۳] ۱۱۹۹ ۲/۸۳± تا ۳/۷۵± ۳۰٪ ۱۲٪ ۱۱٪ ۱٪ ۰٪ ۰٪ ۲۵٪ ۱۱٪ ۹٪
۲۱ ارد. ایپو[۳] ۱۲۱۲ ۲/۸۱± تا ۳/۷۴± ۲۹٪ ۱۲٪ ۱۱٪ ۱٪ ۰٪ ۰٪ ۲۸٪ ۱۰٪ ۱۰٪
۲۰ ارد. ایپو[۳] ۱۱۸۹ ۲/۸۲± تا ۳/۷۵± ۲۸٪ ۱۰٪ ۱۰٪ ۰٪ ۰٪ ۰٪ ۳۰٪ ۹٪ ۱۴٪
۱۹ ارد. ایپو[۳] ۱۱۸۹ ۲/۸۳± تا ۳/۸۲± ۲۳٪ ۱۱٪ ۹٪ ۱٪ ۱٪ ۰٪ ۳۳٪ ۱۰٪ ۱۴٪
۱۸ ارد. ایپو[۳] ۱۰۷۶ ۲/۹۹± تا ۳/۹۱± ۲۴٪ ۱۰٫۳٪ ۶٫۹٪ ۰٫۷٪ ۰٫۷٪ ۰٫۱٪ ۳۶٪ ۱۰٪ ۱۲٪
۱۷–۱۸ ارد. دانشجویان[۴] ن/م ن/م ۴۱٫۶٪ ۲۴٫۶٪ ۲۶٫۷٪ ۳٫۲٪ ۲٫۸٪ ۱٫۲٪ -[پی‌نوشت ۱] ... ...
۱۴–۱۷ ارد. ایپو[۳] ۱۰۰۰ ±۳٫۹ ۲۴٫۵٪ ۱۰٫۵٪ ۴٫۶٪ ۱٫۳٪ ۰٫۸٪ ۰٫۴٪ ۳۶٪ ۹٪ ۱۲٪
۱۶ ارد. دانشگاه تهران[۵] ن/م ن/م ۳۴٪ ۲۸٪ ۱۶٪ ۲٪ ۱٪ ۱٪ ... ... ۱۸٪
مناظرهٔ سیاسی در جمعه ۱۵ اردیبهشت
۹–۱۰ ارد. ن/م[۶] ن/م ن/م ۳۷٪ ۳۰٪ ۱۱٪ ۴٪ ۲٪ ۲٪ ... ... ۱۴٪
۹–۱۰ ارد. ن/م[۶] ن/م ن/م ۲۸٪ ۲۶٪ ۱۵٪ ۷٪ >۳٪ >۳٪ ... ... <۱۹٪
مناظرهٔ اجتماعی در جمعه ۸ اردیبهشت
۳–۴ ارد. دانشجویان[۷] ن/م ن/م ۴۳٫۵٪ ۲۲٫۶٪ ۱۷٫۴٪ ۳٫۶٪ ۲٫۱٪ ۲٫۸٪ ... ... ۸٫۱٪
 
نتایج روزانهٔ نظرسنجی iPPO بدون در نظرگرفتن کسانی که به هر دلیلی، در نظرسنجی کاندیدای مورد نظر خود را اعلام نکرده‌اند. (بازه خطا: ۲/۸۳± تا ۳/۸۹±). نتایج سه کاندیدای دیگر به دلیل پایین‌تر بودن از بازه خطای نظرسنجی، در نمودار آورده نشده است.[۳]

دوجانبهویرایش

قالیباف-روحانیویرایش

تاریخ منبع شمار نمونه ضریب خطا   هیچ‌کدام بی‌پاسخ
روحانی قالیباف
مناظرهٔ اقتصادی در جمعه ۲۲ اردیبهشت
تا ۲۱ ارد. صداوسیما[۸] ۱۲٬۸۰۰ ن/م ۴۲٫۹٪ ۳۹٫۵٪ ۱۷٫۶٪
۱۷–۱۸ ارد. دانشجویان[۴] ن/م ن/م ۴۴٫۸٪ ۴۴٫۱٪ ۱۱٫۲٪
۱۶ ارد. دانشگاه تهران[۵] ن/م ن/م ۳۹٪ ۴۰٪ ۲۱٪
مناظرهٔ سیاسی در جمعه ۱۵ اردیبهشت
۹–۱۳ ارد. صداوسیما[۹] ن/م ن/م ۴۱٫۱٪ ۴۱٫۱٪ ۱۷٫۸٪
مناظرهٔ اجتماعی در جمعه ۸ اردیبهشت
۳–۴ ارد. دانشجویان[۱۰] ن/م ن/م ۴۹٫۰٪ ۳۷٫۷٪ ۹٫۶٪ ۳٫۷٪
قبل ۲ ارد. صداوسیما[۱۱] ن/م ن/م ۴۰٫۹٪ ۳۴٫۶٪ ۲۴٫۵٪

رئیسی-روحانیویرایش

تاریخ منبع شمار نمونه ضریب خطا   هیچ‌کدام بی‌پاسخ
روحانی رئیسی
کناره‌گیری جهانگیری در سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت
کناره‌گیری قالیباف در دوشنبه ۲۵ اردیبهشت
مناظرهٔ اقتصادی در جمعه ۲۲ اردیبهشت
تا ۲۱ ارد. صداوسیما[۸] ۱۲٬۸۰۰ ن/م ۴۶٫۳٪ ۳۴٫۸٪ ۱۹٫۹٪
۱۶ ارد. دانشگاه تهران[۵] ن/م ن/م ۴۶٪ ۳۰٪ ۲۴٪
مناظرهٔ سیاسی در جمعه ۱۵ اردیبهشت
مناظرهٔ اجتماعی در جمعه ۸ اردیبهشت
قبل ۲ ارد. صداوسیما[۱۱] ن/م ن/م ۴۳٫۳٪ ۲۷٫۰٪ ۲۹٫۷٪

قالیباف-رئیسیویرایش

تاریخ منبع شمار نمونه ضریب خطا     هیچ‌کدام بی‌پاسخ
قالیباف رئیسی
کناره‌گیری قالیباف در دوشنبه ۲۵ اردیبهشت
مناظرهٔ اقتصادی در جمعه ۲۲ اردیبهشت
تا ۲۱ ارد. صداوسیما[۸] ۱۲٬۸۰۰ ن/م ۳۴٫۹٪ ۳۲٫۷٪ ۱۷٫۶٪
مناظرهٔ سیاسی در جمعه ۱۵ اردیبهشت
مناظرهٔ اجتماعی در جمعه ۸ اردیبهشت
قبل ۲ ارد. صداوسیما[۱۱] ن/م ن/م ۳۶٫۵٪ ۲۷٫۰٪ ۳۶٫۵٪

علاقه‌مندی به شرکت در انتخاباتویرایش

منبع جامعه آماری تاریخ درصد خطا بسیار علاقه‌مند کمی علاقه‌مند کم علاقه بدون علاقه بی‌پاسخ
صدا و سیما[۱۲] ۳۸٬۰۰۰ ۳۰ آوریل–۲ مه ۲۰۱۷ ن/م ۶۳٫۵٪ ۷٫۱٪ ۱٫۲٪ ۲۳٫۶٪ ۴٫۶٪
ایسپا[۱۳] ۴٬۵۰۰ ۲۳–۲۴ آوریل ۲۰۱۷ ن/م ۴۸٪ ۲۲٪ ۷٪ ۱۰٪ ۱۲٪
ایسپا[۱۴] ۹۰۰
فقط تهران
۵–۶ مارس ۲۰۱۷ ن/م ۴۱٫۹٪ ۱۸٫۸٪ ۱۱٪ ۱۶٪ ۱۲٪
CISSM, ایران پل[۱۵] ۱٬۰۰۰ ۱۰–۲۴ دسامبر ۲۰۱۶ ±۳٫۲ ۶۶٫۶٪ ۱۵٫۸٪ ۸٫۹٪ ۷٫۴٪ ۱٫۳٪
CISSM, ایران پل[۱۶] ۱٬۰۰۷ ۱۷–۲۷ ژوئن ۲۰۱۶ ±۳٫۲ ۶۵٫۸٪ ۱۵٫۳٪ ۱۰٫۶٪ ۷٫۱٪ ۱٫۱٪

پی‌نوشتویرایش

 1. در این نظرسنجی، تنها رأی کسانی اعلام شده‌است که یکی از نامزدان را انتخاب کرده‌اند، و رأی افراد مردد حذف شده‌است

منابعویرایش

 1. Post-election Analysis of Polling Accuracy
 2. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۵ مه ۲۰۱۷. دریافت‌شده در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۹.
 3. ۳٫۰۰ ۳٫۰۱ ۳٫۰۲ ۳٫۰۳ ۳٫۰۴ ۳٫۰۵ ۳٫۰۶ ۳٫۰۷ ۳٫۰۸ ۳٫۰۹ ۳٫۱۰ «رای برای انتخاب رئیس جمهور». ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶.
 4. ۴٫۰ ۴٫۱ «موج سوم طرح‌های نظرسنجی تلفنی انتخابات ریاست جمهوری؛ مشارکت 62درصدی در انتخابات ریاست جمهوری». مرکز افکارسنجی دانشجویان. ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶.
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ «روحانی با ریزش و قالیباف و رئیسی با رشد آرا مواجه بوده‌اند». بولتن. ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶.
 6. ۶٫۰ ۶٫۱ «عزا عزاست امروز… / قهرمان مناظره از نظر تهرانی ها/ مقایسه جانفداهای هر نامزد/ وضعیت 3 نظرسنجی معتبر/ برداشت غلط از سخنان رهبری». الف. ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶.
 7. «نتایج جدیدترین نظرسنجی دربارهٔ انتخابات ریاست جمهوری+تصویر». ISPA. آفتاب. ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶.
 8. ۸٫۰ ۸٫۱ ۸٫۲ «تاخت زدن اموال قالیباف در محضر/ سرنوشت سازان انتخابات کجا نشستند؟ / نامحبوب‌ترین ها/ فتنه‌ای در راه است؟!/ 100 درصدی یا 96 درصدی؟». الف. ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶.
 9. «جزئیات جدید از آخرین نظرسنجی‌های کشوری/ قالیباف به روحانی رسید». تسنیم. ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶.
 10. «یک نظرسنجی/به روحانی رای می‌دهید یا قالیباف؟+نتایج». آفتاب. ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶.
 11. ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ ۱۱٫۲ «آخرین نظرسنجی از دوقطبی ها/ مخالفان مناظره زنده مشخص شدند/ طرح جنجالی قالیباف و انتقاد رئیسی از اشرافیت/تحلیل اصلاح طلبانه از رقیب اصلی روحانی». الف. ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶.
 12. "Over 70% of electorate expected to vote in Iran's presidential election: Poll". Press TV. 4 May 2017. Retrieved 4 May 2017.
 13. "58% of Iranian People Willing to Vote in the Twelfth Presidential Election" (به Persian). Iranian Students' Polling Agency (ISPA). 1 May 2017. Retrieved 27 April 2017.
 14. "Mistrust to Electronic Voting: ISPA Survey Results Shows" (به Persian). Iranian Students' Polling Agency (ISPA). 25 March 2017. Retrieved 13 March 2017.
 15. "Iranian Public Opinion on Key National and International Issues" (PDF). Center for International and Security Studies at Maryland (CISSM) & IranPoll.com. January 2017. Archived from the original (PDF) on 9 April 2017. Retrieved 4 April 2017.
 16. "Iranian Public Opinion, One Year After the Nuclear Deal" (PDF). Center for International and Security Studies at Maryland (CISSM) & IranPoll.com. July 2016. Archived from the original (PDF) on 9 April 2017. Retrieved 4 April 2017.