نظریهٔ طیفی یا تئوری طیفی (Spectral theory) به مجموعهٔ نظریه‌های ریاضی گفته می‌شود که پیرامون مسئلهٔ مقادیر خاص مربوط به ماتریس‌های مربعی و به‌ویژه در راستا و مسیر امتداد و گسترش آن به‌ حوزهٔ عمل‌گرها بررسی می‌کند.

تعریف

ویرایش

مجموعهٔ شامل تمامی مقادیر ویژهٔ ماتریس مربعی   را طیف[۱]   نامیده و آن را با   نشان می دهیم.[۲]

پانوشته‌ها

ویرایش
  1. Spectrum
  2. جبر خطّی عددی، ص. ۱۸۱

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش