نفرکاسوکار

فرعون مصر باستان

نِفِرکاسوکار فرعونی از دودمان دوم در دوره تینیتی است. او پس از نفرکارع به پادشاهی رسید. مان‌تو نام او را سه‌سُشریس و طول دوران فرمانرواییش را ۴۸ سال ذکر می‌کند. این زمان در پاپیروس تورین ۸ سال آمده است.[۱]

نام نِفِر-کا-سوکار

به خط هیروگلیف
V10AF35D28Z1O34
V31
D21
Z5G7V11AG7

جایگاه تاریخی دقیق این فرعون در تاریخ مصر مشخص نیست و نام و اطلاعات درباره‌اش از روی ظروف و آثار باستانی پس از او به دست آمده‌اند.[۲] عده‌ای از مصرشناسان بر این باورند که فرمانروایی او به موازات شاه پریبسن بوده‌است.[۳]

توضیحات اسم

ویرایش

نام نفرکاسوکار به معنای «سوکار برای کا بهترین است»، می‌باشد.

منابع

ویرایش
  1. Alan H. Gardiner (۱۹۹۷)، The Royal Canon of Turin، Griffith Institute of Oxford، ص. ۱۵، شابک ۰ ۹۰۰۴۱۶ ۴۸ ۳
  2. Thomas Schneider (۲۰۰۲)، Lexikon der Pharaonen، Albatros, Düsseldorf، ص. ۱۷۵، شابک ۳-۴۹۱-۹۶۰۵۳-۳
  3. Wolfgang Helck (۱۹۸۷)، Untersuchungen zur Thinitenzeit، Otto Harrassowitz, Wiesbaden، ص. ۳۵، شابک ۳-۴۴۷-۰۲۶۷۷-۴