نفوذ مولکولی

در هر آمیخته (مخلوط) گازی یا محلول مایع که در دمای یکسان نگه داشته می‌شود، بخش ها(اجزا) ی آمیخته یا محلول سرانجام در همهٔ دستگاه (سیستم) یکپارچه می‌شود. این سخن را که بر اساس جنبش‌های مولکولی روشن می‌شود نفوذ گویند و نرخ نفوذ مولکولی از قانون نفوذ مولکولی گراهام پیروی می‌کند.