نمایندگان بندر انزلی در مجالس مؤسسان

نمایندگان بندر انزلی در سه دوره مجلس مؤسسان عبارت بودند از:

منابعویرایش

  1. شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران ج ۳ - باقر عاقلی-ص۱۳۰۲–۱۳۰۴