نمودار پنروز

در فیزیک نظری، نمودار پنروز (که نام آن برگرفته از نام راجر پنروز است.) یک نمودار دوبعدی است که روابط سببی (عِلّی) بین نقاط مختلف در فضا-زمان را ثبت می‌کند. این نمودار شکل گسترش یافته‌ای از نمودار مینکوفسکی است که در ن بعد عمودی نمایشگر زمان و بعد افقی نمایشگر فضا است و خطهای مورب با زاویه °۴۵ متناظر با پرتوهای نور است. بزرگترین تفاوت آن با متریک مینکوفسکی در این است که به صورت محلی، متریک در نمودار پنروز هم ارز همدیس متریک واقعی در فضا-زمان است. فاکتور همدیسی به گونه‌ای انتخاب می‌شود که همه فضا-زمان بی‌نهایت به یک نمودار پنروز با اندازه متناهی تبدیل می‌شود.

منابعویرایش

  • d'Inverno, Ray (1992). Introducing Einstein's Relativity. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-859686-3. See Chapter 17 (and various succeeding sections) for a very readable introduction to the concept of conformal infinity plus examples.
  • Frauendiener, Jörg. "Conformal Infinity". Living Reviews in Relativity. Archived from the original on 23 February 2004. Retrieved February 2, 2004.