نور پلاریزه

نور پلاریزه نوری است که ارتعاشاتش فقط در یکی از سطوح ممکن صورت می پذیرد.

نورویرایش

نور دارای بعضی از خواص است که به بهترین صورت با پدیده ی موجی که در آن ارتعاشات عمود بر مسیر حرکت نور است، دیده می‌شود. تعداد نامحدودی صفحه وجود دارند که خط انتشار را قطع می نمایند و نور معمولی در همه ی این صفحات ارتعاش می کند. چنانچه فرض شود که مستقیماً به منبع نور نگاه می کنیم تمام ارتعاشات عمود بر سطح چشم ما هستند.

نور پلاریزهویرایش

نور پلاریزه مسطح نوری است که ارتعاشاتش فقط در یکی از سطوح ممکن صورت می پذیرد. چنانچه نور معمولی از داخل یک عدسی که از ماده ی شناخته شده‌ای به نام پلاروید ساخته شده یا از بین قطعات کلسیت که به منشور نیکول موسوم است عبور داده شود به نور پلاریزه تبدیل می شود.

منابعویرایش