نوش جای در قاعده گلبرگ‌ها قرار گرفته و مایع شیرینی که سنتز می‌کند حشرات را به سمت خود جلب می‌کند. نوش جای ممکن است یک چاله ساده (مانند آلاله) یا به صورت یک مهمیز مانند تاج المولوک و بنفشه باشد.[۱]

منابع ویرایش

  1. ساختار و رده‌بندی گیاهان آوندی/گی دیسون/ترجمه محمد صانعی شریعت پناهی، حسین لسانی/ فصل سوم/ ص287/جلداول/فارسی