نوکلئاز (به انگلیسی: Nuclease) (یا نوکلئو پلیمراز) آنزیمی است که قادر به شکستن پیوندهای فسفودیستری بین مونومرهای نوکلئیک اسید است. در ارگانیسم‌های زنده، این آنزیم‌ها ابزارهایی حیاتی برای بازسازی دی ان ای هستند.

برای این دسته از آنزیم ها بر اساس مکان فعالیتشان، دو زیرشاخه وجود دارد. یکی اگزونوکلئاز ها هستند که از انتهای مولکول هدف شروع به شکستن پیوندها می کنند، و دیگری اندونوکلئازها هستند که این فعالیت را از میانه مولکول هدف شروع می کنند.