نوکیا ئی۶۶ یک‌نمونه از گوشی‌های تلفن همراه سری ئی شرکت نوکیا می‌باشد که توسط همین شرکت به بازار عرضه شده‌است.

نوکیا ئی۶۶
سازندهنوکیا
سریئی
رسانههمین شرکت
دیگروب‌گاه رسمی

منابع ویرایش