نژادهای پرورشی گروه ویژه‌ای از جانوران اهلی یا گیاهان هستند که دارای شکل، رفتار و دیگر ویژگی‌های همگون هستند که این ویژگی‌ها آنها را از جانوران یا گیاهان آن گونه متمایز می‌کند و این ویژگی‌ها از راه پرورش گزینشی ایجاد می‌شوند.

فهرست نژادهای پرورشی

ویرایش
پستانداران
پرندگان

منابع

ویرایش