نژاد متحد داغستان

نژاد متحد داغستان در واقع نژادههایی هستند که با نام داغستان یا آوار مشهور می‌شوندو عبارتند از:

  1. آوار
  2. دارگین
  3. لزگی‌ها
  4. مردم لک
  5. تبرسران
  6. رتول
  7. اگول
  8. تساخور

البته این تقسیم بندی برای جمهوری داغستان کاربردی است و درمناطق غیرازآن اینطور نیست برای مثال درجمهوری آذربایجان لزگی ها یک قومیت مجزا هستند.

منبعویرایش

کتاب: مسلمانان جمهوری سوسیالیستی خلق جماهیر شوروی سابق