نیروی گریز از مرکز

'نیروی گریز از مرکز یا مرکزگریزی نیرویی است که به سمت بیرون بر یک جسم در حال دوران احساس می‌گردد و ناشی از همین حرکت دورانی می‌باشد. این کمیت را هر وقتی که شیئی در جاده‌ای منحنی یا پیچ داری حرکت می‌کند ملاحظه می‌کنیم. دلیل چرخش سیارات بدور خورشید، بدون آنکه در خورشید سقوط کنند ، برابر بودن نیروی گریز از مرکز با نیروی گرانش خورشید می باشد. نمایش نیرویی غیرواقعی است که هنگامی دیده می‌شود که ناظر در یک دستگاه مرجع لخت قرار نداشته‌ باشد یعنی مثلاً در یک دستگاه مرجع چرخان باشد.

نماد این شبه‌نیرو ac و ابعاد آن (طول ضربدر مجذور زمان) می‌باشد. واحد آن (متر بر مجذور ثانیه) است. نوع کاربرد این کمیت برداری و نرده‌ای است. عکس العمل نیروی مرکزگرا را نیروی گریز از مرکز می نامند و آن را با Fg نمایش داده واحد آن نیوتون می باشد.

فرمول نیروی گریز از مرکزویرایش

هنگامی که جسمی را توسط طناب به مرکز متصل می‌کنیم، هنگامی که مرکز با سرعت زیاد می‌چرخد، نیروی گریز از مرکز به وجود می‌آید؛ این نیروی گریز از مرکز همان فرار از جاذبه است که امروزه این قانون در سانتریفوژ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. نیروی گریز از مرکز به عواملی چون فاصله جسم تا مرکز، تندی جسم و جرم جسم بستگی دارد. پس نیروی گریز از مرکز از فرمول زیر بدست می‌آید:

نیروی گریز از مرکز= جرم جسم × تندی جسم × فاصله جسم تا مرکز

دلیل خارج نشدن سیاره‌ها از مدارویرایش

هرچیزی که در فضا معلق است، با نیروی کمی، جابه جایی بسیاری دارد؛ اما سیارات با این که جابه‌جا می‌شوند، در مسیر دَوَرانی خود می مانند، یعنی به دور خورشید می‌چرخند. طبق نظریه نیروی گریز از مرکز، این چرخش، نیروی گریز از مرکز به وجود می‌آورد. دلیل ثابت بودن مدار سیارات و خارج نشدن آن‌ها از مدارشان این است که خورشید در مرکز مسیر دَوَرانی سیارات است و به آنها نیروی جاذبه وارد می کند؛ این نیروی جاذبه با نیروی گریز از مرکز سیاره خنثی می شود و مانع از خارج شدن و سقوط سیاره می‌شود.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

گروه علمی قاریان کتاب حق ، بخش علوم فیزیکی
گروه تحقیقاتی قاریان کتاب حق ، بخش فرضیه‌های فیزیکی