نیم

هر جسمی که به دو حصه مساوی تقسیم شود، یک حصه آن نصف گفته میشود.

نیم یا نصف هر چیز، یک بخش (قسمت) از آن است، به شرطی که آن را دقیقاً به ۲ بخش مساوی تقسیم کرده باشیم.

نیم یا یک دوم

در زبان ریاضی، «نیم»، کسر ساده‌نشدنی حاصل از تقسیم عدد ۱ بر ۲ است.