نیوتون (یکا)

یکای نیرو در دستگاه بین‌المللی یکاها(SI)

نیوتن یکای نیرو در دستگاه بین‌المللی یکاها است.

نیوتون (یکا)
سامانه‌های اندازه‌گیرییکای فرعی اس‌آی
یکاینیرو
نشانN 
برگرفته از نامآیزاک نیوتن
In یکای اصلی اس‌آی:1 N=1 کیلوگرممتر/ثانیه2

این یکا به پاس قدردانی از ایزاک نیوتن و به رسمیت شناختن کارهای او در زمینهٔ مکانیک کلاسیک، و به ویژه قانون دوم حرکت نیوتن نامگذاری شده‌است.. در سطح زمین هر کیلو گرم برابر ۹/۸ که تقریبا ۱۰ نیوتن می باشد

تعریفویرایش

نیوتون واحد اندازه‌گیری نیرو بر اساس متر و کیلو گرم است. یک نیوتون مقدار نیرویی است که اگر پیوسته به جسمی با جرم یک کیلوگرم وارد شود ، آن جسم شتاب یک متر بر مجذور ثانیه را حفظ میکند.

به عبارتی دیگر: ۱ نیوتن مقدار نیرویی است که؛ برای ایجاد یک شتاب ۱ متر در مجذور ثانیه‌ای٬ در یک جرم ۱ کیلوگرمی٬ در جهت نیروی اعمال شده٬ مورد نیاز است.