هابیل

فرزند آدم و حوا که توسط برادرش قابیل کشته شد

هابیل شخصیتی در کتاب سفر پیدایش است. او برادر کوچک‌تر قابیل و پسر آدم در داستان‌های کتاب مقدس است. هابیل چوپانی بود که اولین بره متولد شده گله‌اش را به عنوان هدیه به خدا بخشید. خدا هدیه او را قبول کرد اما هدیه برادرش را نه؛ این حسادت قابیل را برانگیخت و باعث شد هابیل را بکشد. مطابق کتاب سفر پیدایش، هابیل اولین انسانی بود که مرد.

هابیل
Spas na Ilyine - Patriarch Abel.jpg
والدینآدم و حوا
خویشاونداندر کتاب پیدایش
قابیل (برادر)
شیث (برادر)
مطابق منابع بعدی::
اقلیما (خواهر)
اوان (خواهر)
اقلیما (خواهر)

در سفر پیدایشویرایش

منابعویرایش