هاشمی رفسنجانی (نام خانوادگی)

هاشمی رفسنجانی یک نام خانوادگی‌ست. افراد سرشناس با این نام عبارتند از: