هالوژن‌دار کردن الکترون‌دوستی

در شیمی آلی، هالوژن‌دار کردن الکترون‌دوستی(به انگلیسی: Electrophilic halogenation) نوعی واکنش جانشینی الکترون‌دوستی آروماتیکی است. این واکنش آلی برای اضافه کردن گروه های جانشینی به حلقه های آروماتیکی بسیار مفید است.

هالوژن‌دار کردن بنزن که در آن X یک هالوژن است ، cat نشانگر کاتالیزور(در صورت نیاز) و HX نمایانگر باز پروتونی است.

برخی از ترکیبات آروماتیک مانند فنول بدون نیاز به کاتالیزور در این واکنش شرکت می کنند، اما برای مشتقات متداول بنزن با واکنش پذیری کمتر، به یک کاتالیزور از نوع اسید لوئیسی نیاز دارند. اسید لوئیسی مورد استفاده شامل AlCl3 ، FeCl3 ، FeBr3 و ZnCl2 هستند.

جستارهای وابسته

منابع

Wikipedia contributors, "Electrophilic halogenation," Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Electrophilic_halogenation&oldid=922199095 (accessed December 21, 2019).