هرمزدیشت

(تغییرمسیر از هرمزد یشت)

هرمزد یشت نخستین یشت موجود در کتاب اوستا می‌باشد که با نام خدای دین زرتشتی یعنی هورمزد آغاز می‌شود.مجموعا دارای سی‌وسه کرده‌است.هرمزد یشت در ستایش خداوند سروده شده‌است.

نمونه‌ای از هرمزدیشتویرایش

از کرده دوازدهم
پشتیبان نام من است.
آفریننده و نگاهبان نام من است.
شناسنده و سپندترین مینو نام من است.
چاره بخش نام من است.
چاره بخشترین نام من است.
پیشوا نام من است.
بهترین پیشوا نام من است.
اَهوره نام من است.
مَزدا نام من است.
اَشَوَن نام من است.
اَشَوَنترین نام من است.
فَرِهمند نام من است.
فَرِهمندترین نام من است.
بسیار بینا نام من است.
بسیار بیناتر نام من است.
دور بیننده نام من است.
دور بینندهتر نام من است.

کرده چهارمویرایش

این است پیروزمندترین و چاره بخشترین چیزها
این است آنچه بر دشمنی ِدیوان و مردمان دُروَند چیره شود. این است آنچه در سراسر جهان اَستومَند، بیشتر در اندیشهی مردمان کارگر افتد.
این است آنچه در سراسر جهان اَستومَند، بهتر نهادِ مردمان را پاک کند.

جستارهای وابستهویرایش

منبعویرایش

  • پایگاه پژوهشی آریابوم هرمزدیشت فارسی.بازدید در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۱