هزاراسپ (هزاراسب) ممکن است به یکی از موارد زیر اطلاق شود: