باز کردن منو اصلی

۸۰ (هشتاد) هشتادمین عدد از اعداد طبیعی است.

→ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ←
اصلی۸۰
هشتاد
ترتیبیهشتادم
تجزیه۵×۲×۲×۲×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۵،۸،۱۰،۲۰،۴۰،۸۰
اعداد رومیLXXX
پایه ۲۱٬۰۱۰٬۰۰۰۲
پایه ۳۲٬۲۲۲۳
پایه ۴۱٬۱۰۰۴
پایه ۵۳۱۰۵
پایه ۶۲۱۲۶
پایه ۸۱۲۰۸
پایه ۱۲۶۸۱۲
پایه ۱۶۵۰۱۶
پایه ۲۰۴۰۲۰
پایه ۳۶۲۸۳۶
عربی۸۰