هفته‌نامه

روزنام‌ای که هفته‌ای یک یا دو بار منتشر می‌شود
(تغییرمسیر از هفته نامه)

هفته‌نامه نشریه‌ای است که به‌طور مرتب هر هفته یک بار منتشر می‌شود. از هفته‌نامه‌های فارسی می‌توان به اطلاعات هفتگی (چاپ تهران) و سباوون (چاپ کابل) اشاره کرد. اکینچی، نخستین روزنامۀ آذربایجانی‌زبان، به‌صورت هفته‌نامه منتشر می‌گشت.

منابع ویرایش