همتاسازی مولکولی

همتاسازی مولکولی روشی آزمایشگاهی در زیست‌شناسی مولکولی است که روی پلاسمیدها انجام می‌شود.

نحوه همتاسازی مولکولی در آزمایشگاهویرایش

برای همتاسازی مولکولی در آزمایشگاه ابتدا ساختار دو پلاسمید را با استفاده از آنزیم‌های محدود کننده می‌شکنند و با استفاده از آنزیم T۴ لیگاز تکه‌های آن دو را به هم متصل می‌کنند و سپس وارد یاخته‌ها می‌کنند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • Gene Cloning and Manipulation, by Christopher Howe, Cambridge University Press, 2007