باز کردن منو اصلی
تیم هاکی هند در بازی‌های المپیک برلین در سال ۱۹۳۶ بعد از شکست آلمان ۸–۱ در فینال

اولین شرکت‌کننده هندی در بازی‌های المپیک در سال ۱۹۰۰ (نورمن Pritchard) برنده دو مدال نقره در دو و میدانی بود. اولین حضور کشور هند در بازی‌های المپیک تابستانی در سال ۱۹۲۰ می‌باشد.

محتویات

شرکت کنندگانویرایش

این لیست یک مقایسهٔ خلاصه‌ای از تمام شرکت کنندگان هندی در بازی‌های المپیک تابستانی را نشان می‌دهد.

سال تعداد رشته ها
مردان زنان جمع تغیرات 01 !   طلا 02 !   نقره 03 !   برنز جمع مدال ها
تغیرات
۱۹۰۰ ۱ ۱ ۰ ۱ NA ۰ ۲ ۰ ۲ NA
۱۹۲۰ ۲ ۶ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۲۴ ۲ ۱۳ ۲ ۱۴–۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۲۸ ۲ ۲۱ ۰ ۲۱ ۱ ۰ ۰ ۱
۱۹۳۲ ۳ ۳۰ ۰ ۳۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰
۱۹۳۶ ۳–۴ ۲۷ ۰ ۲۷ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰
۱۹۴۸ ۱۰ ۷۹ ۰ ۷۹ +۵۲ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰
۱۹۵۲ ۱۱ ۶۰ ۴ ۶۴ -۱۵ ۱ ۰ ۱ ۲
۱۹۵۶ ۸ ۵۸ ۱ ۵۹ ۱ ۰ ۰ ۱
۱۹۶۰ ۶ ۴۵ ۰ ۴۵ -۱۴ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰
۱۹۶۴ ۸ ۵۲ ۱ ۵۳ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰
۱۹۶۸ ۵ ۲۵ ۰ ۲۵ -۲۸ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
۱۹۷۲ ۷ ۴۰ ۱ ۴۱ +۱۶ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
۱۹۷۶ ۲ ۲۰ ۰ ۲۰ -۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۸۰ ۱ ۵۸ ۱۸ ۷۶ +۵۶ ۱ ۰ ۰ ۱
۱۹۸۴ ۴۸ -۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۸۸ ۷ ۴۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۹۲ ۵ ۵۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۹۶ ۱۳ ۴۴ ۴ ۴۹ ۰ ۰ ۱ ۱
۲۰۰۰ ۷ ۶۵ +۱۶ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
۲۰۰۴ ۱۴ ۴۸ ۲۵ ۷۳ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰
۲۰۰۸ ۱۲ ۳۱ ۲۵ ۵۶ -۱۷ ۱ ۰ ۲ ۳
۲۰۱۲ ۱۳ ۶۰ ۲۳ ۸۳ +۲۷ ۰ ۲ ۴ ۶
۲۰۱۶ ۱۵ ۶۶ ۵۴ ۱۲۰ +۳۷

جدول مدال‌هاویرایش

مدال بازی‌های المپیک تابستانیویرایش

بازی ها
طلا نقره برنز جمع رتبه
  بازی‌های المپیک تابستانی ۱۸۹۶ شرکت نداشته‌اند.

  بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۰۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۱۷
  بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۰۴ شرکت نداشته‌اند.
  بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۰۸ شرکت نداشته‌اند.
  بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۱۲ شرکت نداشته‌اند.
  بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ -
  بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰ -
  بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۲۸ ۱ ۰ ۰ ۱ ۲۳
  بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۳۲ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱۹
  بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۳۶ ۱ ۰ ۰ ۱ ۲۰
  بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۴۸ ۱ ۰ ۰ ۱ ۲۲
  بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۵۲ ۱ ۰ ۱ ۲ ۲۶
  بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۵۶ ۱ ۰ ۰ ۱ ۲۴
  بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۶۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۳۲
  بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۶۴ ۱ ۰ ۰ ۱ ۲۴
  بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۶۸ ۰ ۰ ۱ ۱ ۴۲
  بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۷۲ ۰ ۰ ۱ ۱ ۴۳
  بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۷۶ ۰ ۰ ۰ ۰ -
  بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۸۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۲۳
  بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۸۴ ۰ ۰ ۰ ۰ -
  بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۸۸ ۰ ۰ ۰ ۰ -
  بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۹۲ ۰ ۰ ۰ ۰ -
  بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۹۶ ۰ ۰ ۱ ۱ ۷۱
  بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۷۱
  بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۴ ۰ ۱ ۰ ۱ ۶۵
  بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۸ ۱ ۰ ۲ ۳ ۵۰
  بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۲ ۰ ۲ ۴ ۶ ۵۵
  بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶2016 Rio de Janeiro ۰ ۰ ۰ ۰
جمع ۹ ۶ ۱۱ ۲۶ ۳۷

مدال‌ها بر اساس رشتهویرایش

رشته طلا نقره برنز جمع رتبه
  Field hockey Field hockey 8 1 2 11 1
  Shooting 1 2 1 4 33
  Athletics 0 2 0 2 71
  Wrestling 0 1 3 4 43
  Boxing 0 0 2 2 64
  Badminton 0 0 1 1 9
  Tennis 0 0 1 1 28
  Weightlifting 0 0 1 1

۵۶

جمع ۹ ۶ ۱۱ ۲۶ ۳۷