هند در بازی‌های المپیک

اولین شرکت‌کننده هندی در بازی‌های المپیک در سال ۱۹۰۰ (نورمن Pritchard) برنده دو مدال نقره در دو و میدانی بود. اولین حضور کشور هند در بازی‌های المپیک تابستانی در سال ۱۹۲۰ می‌باشد.

تیم هاکی هند در بازی‌های المپیک برلین در سال ۱۹۳۶ بعد از شکست آلمان ۸–۱ در فینال

شرکت کنندگانویرایش

این لیست یک مقایسهٔ خلاصه‌ای از تمام شرکت کنندگان هندی در بازی‌های المپیک تابستانی را نشان می‌دهد.

سال تعداد رشته ها
مردان زنان جمع تغیرات 01 !   طلا 02 !   نقره 03 !   برنز جمع مدال ها
تغیرات
۱۹۰۰ ۱ ۱ ۰ ۱ NA ۰ ۲ ۰ ۲ NA
۱۹۲۰ ۲ ۶ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۲۴ ۲ ۱۳ ۲ ۱۴–۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۲۸ ۲ ۲۱ ۰ ۲۱ ۱ ۰ ۰ ۱
۱۹۳۲ ۳ ۳۰ ۰ ۳۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰
۱۹۳۶ ۳–۴ ۲۷ ۰ ۲۷ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰
۱۹۴۸ ۱۰ ۷۹ ۰ ۷۹ +۵۲ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰
۱۹۵۲ ۱۱ ۶۰ ۴ ۶۴ -۱۵ ۱ ۰ ۱ ۲
۱۹۵۶ ۸ ۵۸ ۱ ۵۹ ۱ ۰ ۰ ۱
۱۹۶۰ ۶ ۴۵ ۰ ۴۵ -۱۴ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰
۱۹۶۴ ۸ ۵۲ ۱ ۵۳ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰
۱۹۶۸ ۵ ۲۵ ۰ ۲۵ -۲۸ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
۱۹۷۲ ۷ ۴۰ ۱ ۴۱ +۱۶ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
۱۹۷۶ ۲ ۲۰ ۰ ۲۰ -۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۸۰ ۱ ۵۸ ۱۸ ۷۶ +۵۶ ۱ ۰ ۰ ۱
۱۹۸۴ ۴۸ -۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۸۸ ۷ ۴۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۹۲ ۵ ۵۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۹۶ ۱۳ ۴۴ ۴ ۴۹ ۰ ۰ ۱ ۱
۲۰۰۰ ۷ ۶۵ +۱۶ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
۲۰۰۴ ۱۴ ۴۸ ۲۵ ۷۳ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰
۲۰۰۸ ۱۲ ۳۱ ۲۵ ۵۶ -۱۷ ۱ ۰ ۲ ۳
۲۰۱۲ ۱۳ ۶۰ ۲۳ ۸۳ +۲۷ ۰ ۲ ۴ ۶
۲۰۱۶ ۱۵ ۶۶ ۵۴ ۱۲۰ +۳۷

جدول مدال‌هاویرایش

مدال بازی‌های المپیک تابستانیویرایش

بازی ها
طلا نقره برنز جمع رتبه
  ۱۸۹۶ شرکت نداشته‌اند.

  ۱۹۰۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۱۷
  ۱۹۰۴ شرکت نداشته‌اند.
  ۱۹۰۸ شرکت نداشته‌اند.
  ۱۹۱۲ شرکت نداشته‌اند.
  ۱۹۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ -
  ۱۹۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰ -
  ۱۹۲۸ ۱ ۰ ۰ ۱ ۲۳
  ۱۹۳۲ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱۹
  ۱۹۳۶ ۱ ۰ ۰ ۱ ۲۰
  ۱۹۴۸ ۱ ۰ ۰ ۱ ۲۲
  ۱۹۵۲ ۱ ۰ ۱ ۲ ۲۶
  ۱۹۵۶ ۱ ۰ ۰ ۱ ۲۴
  ۱۹۶۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۳۲
  ۱۹۶۴ ۱ ۰ ۰ ۱ ۲۴
  ۱۹۶۸ ۰ ۰ ۱ ۱ ۴۲
  ۱۹۷۲ ۰ ۰ ۱ ۱ ۴۳
  ۱۹۷۶ ۰ ۰ ۰ ۰ -
  ۱۹۸۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۲۳
  ۱۹۸۴ ۰ ۰ ۰ ۰ -
  ۱۹۸۸ ۰ ۰ ۰ ۰ -
  ۱۹۹۲ ۰ ۰ ۰ ۰ -
  ۱۹۹۶ ۰ ۰ ۱ ۱ ۷۱
  ۲۰۰۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۷۱
  ۲۰۰۴ ۰ ۱ ۰ ۱ ۶۵
  ۲۰۰۸ ۱ ۰ ۲ ۳ ۵۰
  ۲۰۱۲ ۰ ۲ ۴ ۶ ۵۵
  ۲۰۱۶2016 Rio de Janeiro ۰ ۰ ۰ ۰
جمع ۹ ۶ ۱۱ ۲۶ ۳۷

مدال‌ها بر اساس رشتهویرایش

رشته طلا نقره برنز جمع رتبه
  Field hockey Field hockey 8 1 2 11 1
  Shooting 1 2 1 4 33
  Athletics 0 2 0 2 71
  Wrestling 0 1 3 4 43
  Boxing 0 0 2 2 64
  Badminton 0 0 1 1 9
  Tennis 0 0 1 1 28
  Weightlifting 0 0 1 1

۵۶

جمع ۹ ۶ ۱۱ ۲۶ ۳۷