هنگ (زیست‌شناسی)

سطوح مختلف طبقه‌بندی علمی.جانداردامنهفرمانروشاخهردهراستهخانوادهسردهگونه

Magnify-clip.png
سلسله مراتب هشت طبقه آرایه‌شناختی اصلی در طبقه‌بندی زیستی. طبقه‌های میانی جزئی‌تر نشان داده نشده‌اند.

هَنگ در آرایه‌شناسی زیستی یک طبقه آرایه‌شناختی غیراجباری در درون سلسله مراتب آرایه‌شناسی لینه‌ای است که پایین‌تر از رده و بالاتر از هم‌زادان قرار دارد. هنگ از گروهی راسته‌های متشابه تشکیل شده که در طبقه‌بندی برخی پرندگان و پستانداران کاربرد دارد.

ممکن است هنگ‌ها در یک بالاهنگ دسته‌بندی شوند یا خود به زیرهنگ و فروهنگ تقسیم شوند.[۱]

پانویسویرایش

  1. Full use is made of all of these (along with cohorts and supercohorts) in, for example, McKenna and Bells classification of mammals