هوشینا ماسانائو

در این نام ژاپنی، «هوشینا» نام خانوادگی است.

هوشینا ماسانائو (به ژاپنی: 保科 正直 Hoshina Masanao) یک دایمیو در دوره سنگوکو بود که به خاندان تاکدا خدمت می‌کرد. او سپس به خدمت توکوگاوا ایه‌یاسو درآمد.

منابع