باز کردن منو اصلی

هوک ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: