هیون تو گون

یکی از فرمانداری‌های هان

هیون تو گون یا زوانتو مهمترین نقطه از فرمانداری‌های ۴ گانه هان بود. مأموریت این فرمانداری توسعه روابط خارجی سلسله هان و کنترل امپراتوری بویو بود. این فرمانداری سعی کرد از ساخت سلاح در بویو جلوگیری کند و بویو را آرام آرام از بین ببرد. اما امپراتور گوموا به خاطر زیرکی‌اش متوجه این موضوع شد و به دلیل نجات مردم گوجوسان به فرمانداری‌های زنفان و لیندان حمله کرد اما سرانجامی برای بویو نداشت زیرا آن‌ها در ابتدا فکر می‌کردند فقط با دو فرمانداری و قوای کمکی هیون تو گون می‌جنگند، در حالیکه ارتش فرمانداری‌های زنفان لیندان از بویو شکست خورده سپاه ۲۰۰۰۰ نفری هیون تو گون با وجود اینکه تدارکاتش به دست دشمن افتاده‌است دفاع می‌کند این ارتش هم در حال شکست خوردن است که ارتش فرمانداری لیوندانگ بر مردم جنوب غلبه می‌کند و ارتشی ۳۰۰۰۰ نفری را می‌فرستد. دفع محکم ارتش فرماندار یانگجو باعث می‌شود که بویو قبل از اینکه ارتش یودونگ از راه برسد به دستور تسو ولیعهد بویو از این جنگ عقب‌نشینی می‌کند. دلیل اینکه تسو این فرمان را می‌دهد این بود که امپراتور به دلیل اصابت تیر به او به شدت زخمی شده‌است و هان از بویو تقاضای غرامت می‌کند. هیون تو با دفاع نقش زیادی در پیروزی هان داشت. اما این پیروزی‌ها زیاد دوام نیاورد.

هیون تو گون
Chinese name
زبان‌های چینی 玄菟郡
Korean name
هانگول
현도군
هانجا
玄菟郡
فرمانداری زوانتو(نارنجی)

فرماندارویرایش

فرماندار هیون تو یانگجو نام داشت که شاهزاده کیما بود او بعد از فتح کیما اسیر شد اما توانست اعتماد چینی‌ها را جلب کند و به کشور خود خیانت کرد و فرماندار شد.

او با اینکه روابط بدی با بویو داشت تسو را به عقد دخترش در آورد. بعد ار مأموریت جنگی مأمور جلوگیری از قدرت گرفتن جومونگ در جولبون شد اما او با وجود فرستادن ارتش‌های زیاد باز هم شکست خورد و در مرز برکناری قرار گرفت.

سرنوشتویرایش

هیون تو گون سر انجام به دست جومونگ فتح شد و با فتح این فرمانداری گوگوریو به وجود آمد و یانگجو کشته شد.

منابعویرایش

کا بی اس