واعظی

نام خانوادگی

واعظی یک نام خانوادگی‌ست. افراد شاخص با این نام از این قرارند: