والیبال قهرمانی مردان آسیا ۱۹۷۹


والیبال قهرمانی مردان آسیا ۱۹۷۹ دومین دوره از قهرمانی آسیا می‌باشد که از ۱۶ تا ۲۳ دسامبر ۱۹۷۹ در منامه، بحرین برگزار گردید.

قهرمانی آسیا ۱۹۷۹
جزئیات تورنمنت
کشور میزبان بحرین
تاریخ۱۶–۲۳ دسامبر
تیم‌ها۱۴
مکان(ها)۲ (در ۱ شهر میزبان)
قهرمان چین (یکمین عنوان)

ترکیب گروه‌ها ویرایش

تیم‌ها با در نظر گرفتن رده‌بندی نهایی در قهرمانی آسیا ۱۹۷۵ سید بندی شدند.

گروه A گروه B گروه C گروه D

  بحرین (میزبان)
  استرالیا
  کویت
  نیوزیلند

  ژاپن (یکم)
  عراق
  سوریه

  کرهٔ جنوبی (دوم)
  ایران
  سنگاپور
  یمن جنوبی

  چین (سوم)
  عربستان سعودی
  هند
  لبنان

دور مقدماتی ویرایش

گروه A ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   استرالیا ۶ ۳ ۰ ۹ ۰ MAX ۱۳۵ ۷۹ ۱٫۷۰۹
۲   کویت ۵ ۲ ۱ ۶ ۶ ۱٫۰۰۰
۳   نیوزیلند ۴ ۱ ۲ ۴ ۸ ۰٫۵۰۰
۴   بحرین ۳ ۰ ۳ ۴ ۹ ۰٫۴۴۴ ۱۴۳ ۱۸۲ ۰٫۷۸۶
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۶ دسامبر نیوزیلند   ۳–۲   بحرین ۱۲–۱۵ ۱۵–۱۲ ۱۵–۵ ۱۴–۱۶ ۱۵–۱۰ ۷۱–۵۸
۱۷ دسامبر کویت   ۳–۱   نیوزیلند
۱۷ دسامبر بحرین   ۰–۳   استرالیا ۱۰–۱۵ ۱۰–۱۵ ۸–۱۵ ۲۸–۴۵
۱۸ دسامبر استرالیا   ۳–۰   کویت ۱۵–۱۱ ۱۵–۱۲ ۱۵–۴ ۴۵–۲۷
۱۹ دسامبر کویت   ۳–۲   بحرین ۹–۱۵ ۱۵–۱۰ ۱۵–۱۰ ۱۲–۱۵ ۱۵–۷ ۶۶–۵۷
۱۹ دسامبر استرالیا   ۳–۰   نیوزیلند ۱۵–۷ ۱۵–۹ ۱۵–۸ ۴۵–۲۴

گروه B ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ژاپن ۴ ۲ ۰ ۶ ۰ MAX ۹۰ ۲۱ ۴٫۲۸۶
۲   عراق ۳ ۱ ۱ ۳ ۵ ۰٫۶۰۰ ۸۰ ۱۰۵ ۰٫۷۶۲
۳   سوریه ۲ ۰ ۲ ۲ ۶ ۰٫۳۳۳ ۶۸ ۱۱۲ ۰٫۶۰۷
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۷ دسامبر سوریه   ۰–۳   ژاپن ۰–۱۵ ۲–۱۵ ۶–۱۵ ۸–۴۵
۱۸ دسامبر ژاپن   ۳–۰   عراق ۱۵–۹ ۱۵–۱ ۱۵–۳ ۴۵–۱۳
۱۹ دسامبر عراق   ۳–۲   سوریه ۱۵–۴ ۱۱–۱۵ ۱۰–۱۵ ۱۶–۱۴ ۱۵–۱۲ ۶۷–۶۰

گروه C ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   کرهٔ جنوبی ۶ ۳ ۰ ۹ ۰ MAX ۱۳۵ ۱۴ ۹٫۶۴۳
۲   ایران ۵ ۲ ۱ ۶ ۳ ۲٫۰۰۰ ۹۷ ۷۵ ۱٫۲۹۳
۳   سنگاپور ۴ ۱ ۲ ۳ ۶ ۰٫۵۰۰ ۶۹ ۱۰۹ ۰٫۶۳۳
۴   یمن جنوبی ۳ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰ ۳۲ ۱۳۵ ۰٫۲۳۷
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۷ دسامبر سنگاپور   ۳–۰   یمن جنوبی ۱۵–۸ ۱۵–۶ ۱۵–۵ ۴۵–۱۹
۱۷ دسامبر کرهٔ جنوبی   ۳–۰   ایران ۱۵–۱ ۱۵–۳ ۱۵–۳ ۴۵–۷
۱۸ دسامبر یمن جنوبی   ۰–۳   کرهٔ جنوبی ۲–۱۵ ۰–۱۵ ۱–۱۵ ۳–۴۵
۱۸ دسامبر سنگاپور   ۰–۳   ایران ۸–۱۵ ۵–۱۵ ۷–۱۵ ۲۰–۴۵
۱۹ دسامبر ایران   ۳–۰   یمن جنوبی ۱۵–۳ ۱۵–۲ ۱۵–۵ ۴۵–۱۰
۱۹ دسامبر کرهٔ جنوبی   ۳–۰   سنگاپور ۱۵–۱ ۱۵–۱ ۱۵–۲ ۴۵–۴

گروه D ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   چین ۶ ۳ ۰ ۹ ۰ MAX ۱۳۵ ۲۸ ۴٫۸۲۱
۲   هند ۵ ۲ ۱ ۶ ۳ ۲٫۰۰۰ ۱۰۰ ۸۰ ۱٫۲۵۰
۳   عربستان سعودی ۴ ۱ ۲ ۳ ۶ ۰٫۵۰۰ ۷۰ ۱۲۲ ۰٫۵۷۴
۴   لبنان ۳ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰ ۶۰ ۱۳۵ ۰٫۴۴۴
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۷ دسامبر هند   ۳–۰   عربستان سعودی ۱۵–۹ ۱۵–۳ ۱۵–۷ ۴۵–۱۹
۱۷ دسامبر چین   ۳–۰   لبنان ۱۵–۶ ۱۵–۳ ۱۵–۳ ۴۵–۱۲
۱۸ دسامبر عربستان سعودی   ۰–۳   چین ۱–۱۵ ۲–۱۵ ۳–۱۵ ۶–۴۵
۱۸ دسامبر لبنان   ۰–۳   هند ۱۳–۱۵ ۱–۱۵ ۲–۱۵ ۱۶–۴۵
۱۹ دسامبر عربستان سعودی   ۳–۰   لبنان ۱۵–۶ ۱۵–۱۳ ۱۵–۱۳ ۴۵–۳۲
۱۹ دسامبر چین   ۳–۰   هند ۱۵–۳ ۱۵–۳ ۱۵–۴ ۴۵–۱۰

دور نهایی ویرایش

رده‌بندی سیزدهم تا پانزدهم ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱۳   لبنان ۴ ۲ ۰ ۶ ۲ ۳٫۰۰۰ ۱۱۹ ۸۷ ۱٫۳۶۸
۱۴   بحرین ۳ ۱ ۱ ۴ ۴ ۱٫۰۰۰
۱۵   یمن جنوبی ۲ ۰ ۲ ۲ ۶ ۰٫۳۳۳
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۱ دسامبر یمن جنوبی   ۱–۳   لبنان ۲–۱۵ ۱۵–۱۲ ۵–۱۵ ۱۴–۱۶ ۳۶–۵۸
۲۲ دسامبر لبنان   ۳–۱   بحرین ۱۵–۱۷ ۱۶–۱۴ ۱۵–۱۳ ۱۵–۷ ۶۱–۵۱
۲۳ دسامبر بحرین   ۳–۱   یمن جنوبی

رده‌بندی نهم تا دوازدهم ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۹   عربستان سعودی ۶ ۳ ۰ ۹ ۳ ۳٫۰۰۰
۱۰   سوریه ۵ ۲ ۱ ۶ ۴ ۱٫۵۰۰
۱۱   نیوزیلند ۴ ۱ ۲ ۶ ۷ ۰٫۸۵۷
۱۲   سنگاپور ۳ ۰ ۳ ۲ ۹ ۰٫۲۲۲
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۱ دسامبر سوریه   ۳–۰   سنگاپور ۱۵–۳ ۱۶–۱۴ ۱۵–۸ ۴۶–۲۵
۲۱ دسامبر عربستان سعودی   ۳–۲   نیوزیلند ۱۵–۵ ۱۵–۱۲ ۸–۱۵ ۱۲–۱۵ ۱۵–۶ ۶۵–۵۳
۲۲ دسامبر سوریه   ۰–۳   عربستان سعودی ۲–۱۵ ۱۶–۱۸ ۱۲–۱۵ ۳۰–۴۸
۲۲ دسامبر سنگاپور   ۱–۳   نیوزیلند ۱۲–۱۵ ۱۵–۱۰ ۲–۱۵ ۱۰–۱۵ ۳۹–۵۵
۲۳ دسامبر نیوزیلند   ۱–۳   سوریه
۲۳ دسامبر سنگاپور   ۱–۳   عربستان سعودی

رده‌بندی پنجم تا هشتم ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۵   هند ۶ ۳ ۰ ۹ ۱ ۹٫۰۰۰
۶   ایران ۴ ۱ ۲ ۶ ۷ ۰٫۸۵۷
۷   کویت ۴ ۱ ۲ ۴ ۷ ۰٫۵۷۱
۸   عراق ۴ ۱ ۲ ۴ ۸ ۰٫۵۰۰
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۱ دسامبر عراق   ۳–۲   ایران ۱۶–۱۴ ۷–۱۵ ۱۵–۲ ۲–۱۵ ۱۵–۹ ۵۵–۵۵
۲۱ دسامبر هند   ۳–۰   کویت ۱۵–۴ ۱۵–۵ ۱۵–۱ ۴۵–۱۰
۲۲ دسامبر هند   ۳–۰   عراق ۱۵–۱۰ ۱۵–۴ ۱۵–۸ ۴۵–۲۲
۲۲ دسامبر کویت   ۱–۳   ایران ۱۵–۱۲ ۱۰–۱۵ ۱۴–۱۶ ۳–۱۵ ۴۲–۵۸
۲۳ دسامبر کویت   ۳–۱   عراق
۲۳ دسامبر ایران   ۱–۳   هند

قهرمانی ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   چین ۶ ۳ ۰ ۹ ۱ ۹٫۰۰۰ ۱۴۵ ۶۶ ۲٫۱۹۷
۲   کرهٔ جنوبی ۵ ۲ ۱ ۶ ۵ ۱٫۲۰۰ ۱۳۲ ۱۱۳ ۱٫۱۶۸
۳   ژاپن ۴ ۱ ۲ ۶ ۶ ۱٫۰۰۰ ۱۳۶ ۱۳۶ ۱٫۰۰۰
۴   استرالیا ۳ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰ ۳۷ ۱۳۵ ۰٫۲۷۴
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۱ دسامبر چین   ۳–۰   استرالیا ۱۵–۴ ۱۵–۳ ۱۵–۲ ۴۵–۹
۲۱ دسامبر کرهٔ جنوبی   ۳–۲   ژاپن ۱۱–۱۵ ۸–۱۵ ۱۵–۹ ۱۵–۱۱ ۱۵–۷ ۶۴–۵۷
۲۲ دسامبر ژاپن   ۱–۳   چین ۱۵–۱۰ ۳–۱۵ ۱۰–۱۵ ۶–۱۵ ۳۴–۵۵
۲۲ دسامبر کرهٔ جنوبی   ۳–۰   استرالیا ۱۵–۳ ۱۵–۲ ۱۵–۶ ۴۵–۱۱
۲۳ دسامبر استرالیا   ۰–۳   ژاپن ۵–۱۵ ۴–۱۵ ۸–۱۵ ۱۷–۴۵
۲۳ دسامبر چین   ۳–۰   کرهٔ جنوبی ۱۵–۳ ۱۵–۱۰ ۱۵–۱۰ ۴۵–۲۳

جدول نهایی ویرایش

جوایز ویرایش

 • باارزش‌ترین بازیکن:
  •   وانگ جیوی
 • بهترین آبشار زننده:
  •   کانگ من-سو
 • بهترین دفاع کننده میانی:
  •   چن گنگ
 • بهترین سرویس زننده:
  •   شو جن
 • بهترین پاسور:

منابع ویرایش