والیبال قهرمانی مردان آسیا ۱۹۸۷


والیبال قهرمانی مردان آسیا ۱۹۸۷ چهارمین دوره از قهرمانی آسیا می‌باشد که از ۱۵ تا ۲۵ اکتبر ۱۹۸۷ در شهر کویت، کویت برگزار گردید.

قهرمانی آسیا ۱۹۸۷
جزئیات تورنمنت
کشور میزبان کویت
تاریخ۱۵–۲۵ اکتبر
تیم‌ها۱۷
مکان(ها) (در ۱ شهر میزبان)
قهرمان ژاپن (سومین عنوان)

ترکیب گروه‌ها ویرایش

گروه A گروه B گروه C گروه D

  عربستان سعودی
  استرالیا
  ژاپن
  پاکستان

  بحرین
  کویت
  نیوزیلند
  یمن جنوبی

  چین
  هند
  ایران
  تایلند

  کرهٔ جنوبی
  امارات متحدهٔ عربی
  اردن
  عراق
  تایوان

دور مقدماتی ویرایش

گروه A ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ژاپن ۶ ۳ ۰ ۹ ۰ MAX ۱۳۵ ۳۲ ۴٫۲۱۹
۲   پاکستان ۵ ۲ ۱ ۶ ۳ ۲٫۰۰۰ ۹۸ ۸۷ ۱٫۱۲۶
۳   استرالیا ۴ ۱ ۲ ۳ ۸ ۰٫۳۷۵ ۱۱۶ ۱۴۴ ۰٫۸۰۶
۴   عربستان سعودی ۳ ۰ ۳ ۲ ۹ ۰٫۲۲۲ ۷۴ ۱۶۰ ۰٫۴۶۳
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۷ اکتبر ژاپن   ۳–۰   استرالیا ۱۵–۱ ۱۵–۹ ۱۵–۴ ۴۵–۱۴
۱۷ اکتبر پاکستان   ۳–۰   عربستان سعودی ۱۵–۳ ۱۵–۲ ۱۵–۵ ۴۵–۱۰
۱۸ اکتبر استرالیا   ۳–۲   عربستان سعودی ۱۲–۱۵ ۱۳–۱۵ ۱۵–۱۳ ۱۵–۹ ۱۵–۲ ۷۰–۵۴
۱۸ اکتبر ژاپن   ۳–۰   پاکستان ۱۵–۱ ۱۵–۵ ۱۵–۲ ۴۵–۸
۱۹ اکتبر پاکستان   ۳–۰   استرالیا ۱۵–۱۲ ۱۵–۱۰ ۱۵–۱۰ ۴۵–۳۲
۱۹ اکتبر ژاپن   ۳–۰   عربستان سعودی ۱۵–۲ ۱۵–۴ ۱۵–۴ ۴۵–۱۰

گروه B ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   کویت ۶ ۳ ۰ ۹
۲   بحرین ۵ ۲ ۱ ۸
۳   نیوزیلند ۴ ۱ ۲ ۶
۴   یمن جنوبی ۳ ۰ ۳ ۹
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۶ اکتبر بحرین   ۳-?   یمن جنوبی
۱۶ اکتبر کویت   ۳–?   نیوزیلند
۱۷ اکتبر بحرین   ۳–۱   نیوزیلند ۱۵–۱۳ ۱۴–۱۶ ۱۵–۱۰ ۱۵–۱۳ ۵۹–۵۲
۱۸ اکتبر نیوزیلند   ۳–۰   یمن جنوبی ۱۵–۹ ۱۵–۶ ۱۵–۱۲ ۴۵–۲۷
۱۹ اکتبر کویت   ۳–۲   بحرین ۱۵–۱۳ ۱۵–۱۰ ۷–۱۵ ۶–۱۵ ۱۵–۱۲ ۵۸–۶۵
۲۰ اکتبر کویت   ۳–۰   یمن جنوبی ۱۵–۷ ۱۵–۱ ۱۵–۰ ۴۵–۸

گروه C ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   چین ۶ ۳ ۰ ۹ ۰ MAX ۱۳۶ ۵۸ ۲٫۳۴۵
۲   هند ۵ ۲ ۱ ۶ ۳ ۲٫۰۰۰ ۱۲۸ ۸۳ ۱٫۵۴۲
۳   ایران ۴ ۱ ۲ ۳ ۶ ۰٫۵۰۰ ۸۶ ۱۲۸ ۰٫۶۷۲
۴   تایلند ۳ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰ ۵۹ ۱۴۰ ۰٫۴۲۱
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۷ اکتبر چین   ۳–۰   تایلند ۱۵–۳ ۱۵–۲ ۱۵–۵ ۴۵–۱۰
۱۷ اکتبر هند   ۳–۰   ایران ۱۵–۹ ۱۵–۸ ۱۵–۹ ۴۵–۲۶
۱۸ اکتبر ایران   ۳–۰   تایلند ۱۵–۷ ۱۹–۱۷ ۱۶–۱۴ ۵۰–۳۸
۱۸ اکتبر چین   ۳–۰   هند ۱۶–۱۴ ۱۵–۱۳ ۱۵–۱۱ ۴۶–۳۸
۱۹ اکتبر چین   ۳–۰   ایران ۱۵–۵ ۱۵–۶ ۱۵–۲ ۴۵–۱۳
۱۹ اکتبر هند   ۳–۰   تایلند ۱۵–۵ ۱۵–۲ ۱۵–۷ ۴۵–۱۴

گروه D ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   کرهٔ جنوبی ۸ ۴ ۰ ۱۲ ۲ ۶٫۰۰۰ ۲۰۳ ۱۰۷ ۱٫۸۹۷
۲   تایوان ۷ ۳ ۱ ۱۱ ۳ ۳٫۶۶۷ ۲۰۳ ۱۳۱ ۱٫۵۵۰
۳   عراق ۶ ۲ ۲ ۶
۴   امارات متحدهٔ عربی ۵ ۱ ۳ ۹
۵   اردن ۴ ۰ ۴ ۰ ۱۲ ۰٫۰۰۰ ۶۶ ۱۸۱ ۰٫۳۶۵
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۶ اکتبر کرهٔ جنوبی   ۳–۲   تایوان ۱۵–۱۲ ۱۴–۱۶ ۱۵–۱۰ ۶–۱۵ ۱۶–۱۴ ۶۶–۶۷
۱۶ اکتبر عراق   ۳–?   امارات متحدهٔ عربی
۱۷ اکتبر تایوان   ۳–۰   عراق ۱۵–۹ ۱۵–۱۱ ۱۵–۹ ۴۵–۲۹
۱۷ اکتبر کرهٔ جنوبی   ۳–۰   اردن ۱۵–۶ ۱۵–۱ ۱۵–۴ ۴۵–۱۱
۱۸ اکتبر تایوان   ۳–۰   امارات متحدهٔ عربی ۱۵–۳ ۱۵–۱۲ ۱۵–۵ ۴۵–۲۰
۱۸ اکتبر عراق   ۳–۰   اردن ۱۵–۸ ۱۵–۲ ۱۵–۵ ۴۵–۱۵
۱۹ اکتبر کرهٔ جنوبی   ۳–۰   عراق ۱۵–۲ ۱۵–۴ ۱۷–۱۵ ۴۷–۲۱
۱۹ اکتبر امارات متحدهٔ عربی   ۳–۰   اردن ۱۵–۱۰ ۱۵–۶ ۱۵–۸ ۴۵–۲۴
۲۰ اکتبر کرهٔ جنوبی   ۳–۰   امارات متحدهٔ عربی ۱۵–۷ ۱۵–۱ ۱۵–۰ ۴۵–۸
۲۰ اکتبر تایوان   ۳–۰   اردن ۱۵–۰ ۱۵–۲ ۱۵–۱۴ ۴۵–۱۶

دور رده‌بندی ویرایش

رده‌بندی سیزدهم تا شانزدهم ویرایش

  رده‌بندی سیزدهم تا شانزدهم مکان سیزدهم
۲۴ اکتبر
   عربستان سعودی  ۳  
   یمن جنوبی  ۰  
 
۲۵ اکتبر
       عربستان سعودی  ۳
     تایلند  ?
مکان پانزدهم
۲۴ اکتبر ۲۵ اکتبر
   تایلند  ۳    امارات متحدهٔ عربی  ۳
   امارات متحدهٔ عربی  ۲      یمن جنوبی  ?

نیمه‌نهایی پانزدهم تا شانزدهم ویرایش

تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۴ اکتبر عربستان سعودی   ۳–۰   یمن جنوبی ۱۵–۴ ۱۷–۱۵ ۱۵–۵ ۴۷–۳۴
۲۴ اکتبر تایلند   ۳–۲   امارات متحدهٔ عربی ۱۵–۱۳ ۲–۱۵ ۱۵–۱۳ ۱۳–۱۵ ۱۶–۱۴ ۶۱–۷۰

مکان پانزدهم ویرایش

تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۵ اکتبر عربستان سعودی   ۳–?   تایلند

مکان سیزدهم ویرایش

تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۵ اکتبر امارات متحدهٔ عربی   ۳–۱   یمن جنوبی

رده‌بندی نهم تا دوازدهم ویرایش

  رده‌بندی نهم تا دوازدهم مکان نهم
۲۴ اکتبر
   عراق  ۳  
   نیوزیلند  ۰  
 
۲۵ اکتبر
       عراق  ۳
     ایران  ۱
مکان یازدهم
۲۴ اکتبر ۲۵ اکتبر
   ایران  ۳    استرالیا  ۳
   استرالیا  ۱      نیوزیلند  ?

رده‌بندی نهم تا دوازدهم ویرایش

تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۴ اکتبر عراق   ۳–۰   نیوزیلند ۱۵–۸ ۱۵–۹ ۱۵–۱۰ ۴۵–۲۷
۲۴ اکتبر ایران   ۳–۱   استرالیا ۱۶–۱۴ ۱۶–۱۴ ۲–۱۵ ۱۶–۱۴ ۴۵–۳۵

مکان یازدهم ویرایش

تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۵ اکتبر استرالیا   ۳–?   نیوزیلند

مکان نهم ویرایش

تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۵ اکتبر عراق   ۳–۱   ایران ۱۵–۷ ۸–۱۵ ۱۵–۱۲ ۱۵–۱۱ ۵۳–۴۵

رده‌بندی پنجم تا هشتم ویرایش

  رده‌بندی پنجم تا هشتم مکان پنجم
۲۴ اکتبر
   هند  ۳  
   پاکستان  ۰  
 
۲۵ اکتبر
       هند  ۳
     تایوان  ?
مکان هفتم
۲۴ اکتبر ۲۵ اکتبر
   تایوان  ۳    پاکستان  ۳
   بحرین  ۰      بحرین  ?

نیمه‌نهایی پنجم تا هشتم ویرایش

تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۴ اکتبر هند   ۳–۰   پاکستان ۱۵–۴ ۱۵–۵ ۱۵–۹ ۴۵–۱۸
۲۴ اکتبر تایوان   ۳–۰   بحرین ۱۵–۱۲ ۱۵–۱۳ ۱۵–۱۰ ۴۵–۳۵

مکان هفتم ویرایش

تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۵ اکتبر پاکستان   ۳–?   بحرین

مکان پنجم ویرایش

تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۵ اکتبر هند   ۳–?   تایوان

قهرمانی ویرایش

  نیمه‌نهایی نهایی
۲۴ اکتبر
   ژاپن  ۳  
   کویت  ۰  
 
۲۵ اکتبر
       ژاپن  ۳
     چین  ۰
مکان سوم
۲۴ اکتبر ۲۵ اکتبر
   چین  ۳    کویت  ۰
   کرهٔ جنوبی  ۱      کرهٔ جنوبی  ۳

نیمه‌نهایی ویرایش

تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۴ اکتبر ژاپن   ۳–۰   کویت ۱۵–۳ ۱۵–۹ ۱۵–۱۰ ۴۵–۲۲
۲۴ اکتبر چین   ۳–۱   کرهٔ جنوبی ۱۵–۷ ۱۲–۱۵ ۱۵–۹ ۱۵–۱۰ ۵۷–۴۱

مکان سوم ویرایش

تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۵ اکتبر کویت   ۰–۳   کرهٔ جنوبی

فینال ویرایش

تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۵ اکتبر ژاپن   ۳–۰   چین ۱۵–۱۳ ۱۵–۴ ۱۵–۹ ۴۵–۲۶

جدول نهایی ویرایش

منابع ویرایش