والیبال قهرمانی مردان آسیا ۱۹۹۷

والیبال قهرمانی مردان آسیا ۱۹۹۷ نهمین دوره از قهرمانی آسیا می‌باشد که از ۳ تا ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۷ در دوحه، قطر برگزار گردید.

قهرمانی آسیا ۱۹۹۷
جزئیات تورنمنت
کشور میزبان قطر
تاریخ۳–۱۱ سپتامبر
تیم‌ها۱۷
مکان(ها) (در ۱ شهر میزبان)
قهرمان چین (دومین عنوان)


ترکیب‌بندی گروه‌ها ویرایش

تیم‌ها با توجه به نتایج و رتبه‌های به دست آمده در والیبال قهرمانی مردان آسیا ۱۹۹۵ سید بندی شدند.

گروه A گروه B گروه C گروه D

  ژاپن (یکم)

  چین (دوم)

  ایران (چهارم)

  کرهٔ جنوبی (سوم)

  قطر (میزبان)
  عربستان سعودی
  سری‌لانکا

  استرالیا (پنجم)
  ازبکستان
  فیلیپین

  تایوان (ششم)
  بحرین
  ماکائو

  تایلند (هفتم)
  پاکستان
  هند
  امارات متحدهٔ عربی

دور مقدماتی ویرایش

گروه A ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   قطر ۴ ۲ ۰
۲   عربستان سعودی ۳ ۱ ۱
۳   سری‌لانکا ۲ ۰ ۲

گروه B ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   استرالیا ۴ ۲ ۰ ۶ ۰ MAX ۹۰ ۴۳ ۲٫۰۹۳
۲   فیلیپین ۳ ۱ ۱
۳   ازبکستان ۲ ۰ ۲
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۰۳ سپتامبر استرالیا   ۳–۰   ازبکستان ۱۵–۷ ۱۵–۳ ۱۵–۸ ۴۵–۱۸
۰۴ سپتامبر فیلیپین   ۰–۳   استرالیا ۱۲–۱۵ ۵–۱۵ ۸–۱۵ ۲۵–۴۵
۰۵ سپتامبر ازبکستان   ?–۳   فیلیپین

گروه C ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   تایوان ۴ ۲ ۰
۲   بحرین ۳ ۱ ۱
۳   ماکائو ۲ ۰ ۲

گروه D ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   پاکستان ۵ ۲ ۱
۲   هند ۵ ۲ ۱
۳   تایلند ۵ ۲ ۱
۴   امارات متحدهٔ عربی ۳ ۰ ۳
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۰۳ سپتامبر پاکستان   ۳–۰   امارات متحدهٔ عربی ۱۶–۱۴ ۱۵–۱۲ ۱۵–۸ ۴۶–۳۴
۰۳ سپتامبر هند   ۲–۳   تایلند ۷–۱۵ ۱۵–۲ ۱۵–۱ ۱۰–۱۵ ۱۲–۱۵ ۵۹–۴۸
۰۴ سپتامبر تایلند   ۰–۳   پاکستان ۱۱–۱۵ ۹–۱۵ ۸–۱۵ ۲۸–۴۵
۰۴ سپتامبر امارات متحدهٔ عربی   ?–۳   هند
۰۵ سپتامبر تایلند   ۳–?   امارات متحدهٔ عربی
۰۵ سپتامبر هند   ۳–?   پاکستان

دور دوم ویرایش

  • نتایج و امتیازات به دست آمده در بازی بین تیم‌های رقیب در دور مقدماتی در دور دوم نیز محاسبه و منظور گردید.

گروه E ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ژاپن ۶ ۳ ۰ ۹ ۱ ۹٫۰۰۰
۲   تایوان ۵ ۲ ۱
۳   ایران ۴ ۱ ۲ ۵ ۷ ۰٫۷۱۴
۴   قطر ۳ ۰ ۳
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۰۶ سپتامبر ژاپن   ۳–۱   تایوان
۰۶ سپتامبر ایران   ۳–۱   قطر ?–۱۵ ۱۵–۱۱ ۱۵–۱۳ ۱۵–?
۰۷ سپتامبر ژاپن   ۳–۰   ایران ۱۵–۵ ۱۵–۵ ۱۵–۱۰ ۴۵–۲۰
۰۷ سپتامبر قطر   ?–۳   تایوان
۰۸ سپتامبر ایران   ۲–۳   تایوان ۱۵–۱۱ ۱۰–۱۵ ۱۵–۹ ۹–۱۵ ۹–۱۵ ۵۸–۶۵
۰۸ سپتامبر ژاپن   ۳–۰   قطر

گروه F ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   چین ۶ ۳ ۰ ۹ ۰ MAX
۲   استرالیا ۵ ۲ ۱ ۶ ۳ ۲٫۰۰۰ ۱۲۱ ۹۹ ۱٫۲۲۲
۳   کرهٔ جنوبی ۴ ۱ ۲ ۳ ۶ ۰٫۵۰۰ ۹۳ ۱۱۳ ۰٫۸۲۳
۴   پاکستان ۳ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۰۶ سپتامبر چین   ۳–۰   پاکستان
۰۶ سپتامبر کرهٔ جنوبی   ۰–۳   استرالیا ۱۴–۱۶ ۱۳–۱۵ ۶–۱۵ ۳۳–۴۶
۰۷ سپتامبر پاکستان   ۰–۳   استرالیا ۷–۱۵ ۱–۱۵ ۱۲–۱۵ ۲۰–۴۵
۰۷ سپتامبر چین   ۳–۰   کرهٔ جنوبی ۱۵–۴ ۱۵–۶ ۱۵–۵ ۴۵–۱۵
۰۸ سپتامبر کرهٔ جنوبی   ۳–۰   پاکستان ۱۵–۹ ۱۵–۴ ۱۵–۹ ۴۵–۲۲
۰۸ سپتامبر چین   ۳–۰   استرالیا ۱۵–۹ ۱۵–۷ ۱۶–۱۴ ۴۶–۳۰

گروه G ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   بحرین ۶ ۳ ۰
۲   عربستان سعودی ۵ ۲ ۱
۳   ماکائو ۴ ۱ ۲
۴   سری‌لانکا ۳ ۰ ۳

گروه H ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   تایلند ۶ ۳ ۰
۲   هند ۵ ۲ ۱
۳   فیلیپین ۴ ۱ ۲
۴   ازبکستان ۳ ۰ ۳

دور نهایی ویرایش

  • نتایج و امتیازات به دست آمده در بازی‌های بین تیم‌های رقیب در دورهای پیشین در دور نهایی نیز محاسبه و منظور گردید.

مکان نهم تا دوازدهم ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۹   هند ۵ ۲ ۱
۱۰   بحرین ۵ ۲ ۱
۱۱   تایلند ۵ ۲ ۱ ۷ ۶ ۱٫۱۶۷
۱۲   عربستان سعودی ۳ ۰ ۳
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
عربستان سعودی   ۱–۳   تایلند
بحرین   ?–۳   هند
عربستان سعودی   ?–۳   هند
بحرین   ۳–۱   تایلند

مکان پنجم تا هشتم ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۵   کرهٔ جنوبی ۶ ۳ ۰ ۹ ۱ ۹٫۰۰۰ ۱۴۹ ۷۵ ۱٫۹۸۷
۶   ایران ۵ ۲ ۱ ۶ ۵ ۱٫۲۰۰
۷   پاکستان ۴ ۱ ۲ ۴
۸   قطر ۳ ۰ ۳ ۹
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۰ سپتامبر ایران   ۳–۱   پاکستان ۱۵–۱۳ ۱۶–۱۷ ۱۵–۲ ۱۵–۷ ۶۱–۳۹
۱۰ سپتامبر قطر   ۱–۳   کرهٔ جنوبی ۵–۱۵ ۱۶–۱۴ ۶–۱۵ ۱۳–۱۵ ۴۰–۵۹
۱۱ سپتامبر ایران   ۰–۳   کرهٔ جنوبی ۸–۱۵ ۱–۱۵ ۵–۱۵ ۱۳–۴۵
۱۱ سپتامبر قطر   ?–۳   پاکستان

قهرمانی ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   چین ۶ ۳ ۰ ۹ ۱ ۹٫۰۰۰
۲   ژاپن ۵ ۲ ۱ ۷ ۴ ۱٫۷۵۰
۳   استرالیا ۴ ۱ ۲ ۳ ۶ ۰٫۵۰۰ ۹۵ ۱۲۱ ۰٫۷۸۵
۴   تایوان ۳ ۰ ۳ ۱ ۹ ۰٫۱۱۱
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۰ سپتامبر ژاپن   ۳–۰   استرالیا ۱۵–۳ ۱۵–۸ ۱۵–۸ ۴۵–۱۹
۱۰ سپتامبر تایوان   ۰–۳   چین
۱۱ سپتامبر تایوان   ۰–۳   استرالیا ۹–۱۵ ۷–۱۵ ۱۴–۱۶ ۳۰–۴۶
۱۱ سپتامبر ژاپن   ۱–۳   چین ۱۲–۱۵ ۱۵–۸ ۷–۱۵ ۱۰–۱۵ ۴۴–۵۳

جدول نهایی ویرایش

منابع ویرایش