والیبال قهرمانی مردان جهان ۱۹۴۹

مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۱۹۴۹ نخستین دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان می‌باشد که از ۱۰ تا ۱۸ سپتامبر ۱۹۴۹ در پراگ، چکسلواکی برگزار گردید. ده تیم در این مسابقات شرکت کردند و در پایان تیم اتحاد جماهیر شوروی به عنوان قهرمانی دست یافت.

قهرمانی مردان جهان ۱۹۴۹
جزئیات مسابقات
کشور میزبان چکسلواکی
تاریخ۱۰–۱۸ سپتامبر
تیم‌ها۱۰
مکان(ها)۱ (در ۱ شهر میزبان)
قهرمان اتحاد جماهیر شوروی (یکمین عنوان)
نخستین

گروه‌بندیویرایش

گروه A گروه B گروه C
  چکسلواکی (میزبان)   فرانسه   اتحاد جماهیر شوروی
  لهستان   بلغارستان   رومانی
  هلند   ایتالیا   مجارستان
  بلژیک

دور یکمویرایش

راه‌یافته به شش تیم نهایی
راه‌یافته به رده‌بندی مکان‌های هفتم تا دهم

گروه Aویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   چکسلواکی ۴ ۲ ۰ ۶ ۰ MAX ۹۰ ۲۱ ۴٫۲۸۶
۲   لهستان ۳ ۱ ۱ ۳ ۳ ۱٫۰۰۰ ۶۵ ۵۸ ۱٫۱۲۱
۳   هلند ۲ ۰ ۲ ۰ ۶ ۰٫۰۰۰ ۱۴ ۹۰ ۰٫۱۵۶
تاریخ نتیجه دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۱۰ سپتامبر لهستان   ۳–۰   هلند ۱۵–۲ ۱۵–۷ ۱۵–۴ ۴۵–۱۳
۱۱ سپتامبر چکسلواکی   ۳–۰   لهستان ۱۵–۵ ۱۵–۱۰ ۱۵–۵ ۴۵–۲۰
۱۳ سپتامبر چکسلواکی   ۳–۰   هلند ۱۵–۰ ۱۵–۰ ۱۵–۱ ۴۵–۱

گروه Bویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   بلغارستان ۴ ۲ ۰ ۶ ۱ ۶٫۰۰۰ ۱۰۳ ۵۲ ۱٫۹۸۱
۲   فرانسه ۳ ۱ ۱ ۳ ۴ ۰٫۷۵۰ ۷۶ ۸۹ ۰٫۸۵۴
۳   ایتالیا ۲ ۰ ۲ ۲ ۶ ۰٫۳۳۳ ۷۹ ۱۱۷ ۰٫۶۷۵
تاریخ نتیجه دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۱۰ سپتامبر بلغارستان   ۳–۱   ایتالیا ۱۵–۷ ۱۳–۱۵ ۱۵–۴ ۱۵–۹ ۵۸–۳۵
۱۱ سپتامبر بلغارستان   ۳–۰   فرانسه ۱۵–۸ ۱۵–۷ ۱۵–۲ ۴۵–۱۷
۱۳ سپتامبر فرانسه   ۳–۱   ایتالیا ۱۴–۱۶ ۱۵–۱۰ ۱۵–۵ ۱۵–۱۳ ۵۹–۴۴

گروه Cویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   اتحاد جماهیر شوروی ۶ ۳ ۰ ۹ ۰ MAX ۱۳۶ ۵۷ ۲٫۳۸۶
۲   رومانی ۵ ۲ ۱ ۶ ۵ ۱٫۲۰۰ ۱۲۹ ۱۲۷ ۱٫۰۱۶
۳   مجارستان ۴ ۱ ۲ ۵ ۶ ۰٫۸۳۳ ۱۳۱ ۱۲۸ ۱٫۰۲۳
۴   بلژیک ۳ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰ ۵۱ ۱۳۵ ۰٫۳۷۸
تاریخ نتیجه دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۱۱ سپتامبر رومانی   ۳–۲   مجارستان ۱۲–۱۵ ۱۵–۶ ۱۶–۱۴ ۱–۱۵ ۱۶–۱۴ ۶۰–۶۴
۱۱ سپتامبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۰   بلژیک ۱۵–۱ ۱۵–۶ ۱۵–۴ ۴۵–۱۱
۱۲ سپتامبر مجارستان   ۳–۰   بلژیک ۱۵–۸ ۱۵–۱۳ ۱۵–۲ ۴۵–۲۳
۱۲ سپتامبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۰   رومانی ۱۵–۴ ۱۵–۶ ۱۶–۱۴ ۴۶–۲۴
۱۳ سپتامبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۰   مجارستان ۱۵–۹ ۱۵–۴ ۱۵–۹ ۴۵–۲۲
۱۳ سپتامبر رومانی   ۳–۰   بلژیک ۱۵–۴ ۱۵–۴ ۱۵–۹ ۴۵–۱۷

دور نهاییویرایش

مکان‌های هفتم تا دهمویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   مجارستان ۶ ۳ ۰ ۹ ۱ ۹٫۰۰۰ ۱۴۹ ۶۹ ۲٫۱۵۹
۲   ایتالیا ۵ ۲ ۱ ۶ ۳ ۲٫۰۰۰ ۱۱۴ ۷۷ ۱٫۴۸۱
۳   بلژیک ۴ ۱ ۲ ۳ ۶ ۰٫۵۰۰ ۷۵ ۱۱۳ ۰٫۶۶۴
۴   هلند ۳ ۰ ۳ ۱ ۹ ۰٫۱۱۱ ۷۰ ۱۴۹ ۰٫۴۷۰
تاریخ نتیجه دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۱۴ سپتامبر مجارستان   ۳–۱   هلند ۱۵–۳ ۱۵–۳ ۱۴–۱۶ ۱۵–۶ ۵۹–۲۸
۱۵ سپتامبر ایتالیا   ۳–۰   بلژیک ۱۵–۴ ۱۵–۳ ۱۵–۶ ۴۵–۱۳
۱۶ سپتامبر ایتالیا   ۳–۰   هلند ۱۵–۲ ۱۵–۱۱ ۱۵–۶ ۴۵–۱۹
۱۷ سپتامبر مجارستان   ۳–۰   ایتالیا ۱۵–۱۲ ۱۵–۲ ۱۵–۱۰ ۴۵–۲۴
۱۷ سپتامبر بلژیک   ۳–۰   هلند ۱۵–۴ ۱۵–۶ ۱۵–۱۳ ۴۵–۲۳
۱۸ سپتامبر مجارستان   ۳–۰   بلژیک ۱۵–۴ ۱۵–۱۰ ۱۵–۳ ۴۵–۱۷

شش تیم نهاییویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   اتحاد جماهیر شوروی ۱۰ ۵ ۰ ۱۵ ۲ ۷٫۵۰۰ ۲۵۶ ۱۳۵ ۱٫۸۹۶
۲   چکسلواکی ۹ ۴ ۱ ۱۳ ۳ ۴٫۳۳۳ ۲۳۰ ۱۱۹ ۱٫۹۳۳
۳   بلغارستان ۸ ۳ ۲ ۹ ۹ ۱٫۰۰۰ ۱۹۰ ۲۲۵ ۰٫۸۴۴
۴   رومانی ۷ ۲ ۳ ۸ ۱۱ ۰٫۷۲۷ ۲۱۱ ۲۳۹ ۰٫۸۸۳
۵   لهستان ۶ ۱ ۴ ۶ ۱۲ ۰٫۵۰۰ ۱۷۸ ۲۳۹ ۰٫۷۴۵
۶   فرانسه ۵ ۰ ۵ ۱ ۱۵ ۰٫۰۶۷ ۱۳۱ ۲۳۹ ۰٫۵۴۸
تاریخ نتیجه دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۱۴ سپتامبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۰   لهستان ۱۵–۹ ۱۵–۵ ۱۵–۶ ۴۵–۲۰
۱۴ سپتامبر بلغارستان   ۳–۰   فرانسه ۱۵–۱۰ ۱۶–۱۴ ۱۵–۱۱ ۴۶–۳۵
۱۴ سپتامبر چکسلواکی   ۳–۰   رومانی ۱۵–۶ ۱۵–۷ ۱۵–۸ ۴۵–۲۱
۱۵ سپتامبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۰   بلغارستان ۱۵–۸ ۱۵–۴ ۱۵–۱ ۴۵–۱۳
۱۵ سپتامبر رومانی   ۳–۱   فرانسه ۱۵–۸ ۱۱–۱۵ ۱۵–۱۱ ۱۵–۱۱ ۵۶–۴۵
۱۵ سپتامبر چکسلواکی   ۳–۰   لهستان ۱۵–۷ ۱۵–۳ ۱۵–۲ ۴۵–۱۲
۱۶ سپتامبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۰   فرانسه ۱۵–۴ ۱۵–۱ ۱۵–۸ ۴۵–۱۳
۱۶ سپتامبر رومانی   ۳–۱   لهستان ۹–۱۵ ۱۵–۶ ۱۵–۱۰ ۱۵–۹ ۵۴–۴۰
۱۶ سپتامبر چکسلواکی   ۳–۰   بلغارستان ۱۵–۸ ۱۵–۱ ۱۵–۸ ۴۵–۱۷
۱۷ سپتامبر بلغارستان   ۳–۲   لهستان ۱۳–۱۵ ۱۵–۱۲ ۱۵–۱۰ ۶–۱۵ ۱۵–۷ ۶۴–۵۹
۱۷ سپتامبر چکسلواکی   ۳–۰   فرانسه ۱۵–۲ ۱۵–۱ ۱۵–۴ ۴۵–۷
۱۷ سپتامبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۱   رومانی ۱۴–۱۶ ۱۵–۶ ۱۵–۶ ۱۵–۱۱ ۵۹–۳۹
۱۸ سپتامبر لهستان   ۳–۰   فرانسه ۱۷–۱۵ ۱۵–۱۰ ۱۵–۶ ۴۷–۳۱
۱۸ سپتامبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۱   چکسلواکی ۱۵–۷ ۱۵–۱۱ ۱۷–۱۹ ۱۵–۱۳ ۶۲–۵۰
۱۸ سپتامبر بلغارستان   ۳–۱   رومانی ۱۵–۹ ۱۵–۵ ۵–۱۵ ۱۵–۱۲ ۵۰–۴۱

جدول نهاییویرایش

پیوند به بیرونویرایش