واکنش فاورسکی

واکنش فاورسکی(به انگلیسی: Favorskii reaction) یک واکنش شیمیایی در شیمی آلی است که طی آن یک آلکین با پروتون اسیدی موجود در یک گروه کربونیل واکنش می دهد.[۱]این واکنش نخستین بار توسط شیمیدان روس الکسی فاورسکی کشف شد.[۲][۳]

Favorskii reaction and the possible subsequent rearrangement

این واکنش در حضور کاتالیست بازی صورت می گیرد.در صورت استفاده از کاتالیست اسیدی به واکنش بازآرایی میر–شوستر معروف است.

منابعویرایش

  1. M. Smith, J. March, March's advanced organic chemistry, Wiley-Interscience, 2001
  2. Favorsky, A.E. (1905). "Action of potassium hydroxide on mixtures of ketones and phenylacetylene". Zhurnal Russkago Fiziko-Khimicheskago Obshchestva. 37: 643–645.
  3. Favorsky, A.E. (1907). "Action de la potasse caustique sur les mélanges des cétones avec le phénylacétylène". Bulletin de la Société Chimique de France. 2: 1087–1088.