وجود خدا

پرسش فلسفی

وجود خدا یک مقوله مباحثه در فلسفه دین و فرهنگ عامه است.[۱]

تنوع وسیعی از براهین له و علیه وجود خدا را می‌توان تحت عنوان متافیزیکی، منطقی، تجربی، فردی (subjective) یا علمی دسته‌بندی کرد. در مناسبات فلسفی، سؤال وجود خدا زمینه‌های معرفت‌شناسی (طبیعت و گستره دانش) و هستیشناسی (مطالعه طبیعت هستی، وجود، و واقعیت) و تئوری ارزش را (از آن جا که برخی تعاریف خدا شامل «کمال» (perfection) هستند) در بر می‌گیرد.[۱]

سنت غربی گفتمان فلسفی در باب وجود خدا با افلاطون و ارسطو آغاز می‌شود، کسانی که براهینی ساختند که حالا تحت عنوان براهین کیهان‌شناختی دسته‌بندی می‌گردند. دیگر براهین برای وجود خدا توسط قدیس آنسلم پیش‌نهاده شده‌است، کسی که اولین برهان هستی‌شناختی را فرمول‌بندی کرد؛ همچنین توسط ابن رشد و توماس آکویناس، کسانی که نسخه‌های خوشان از برهان کیهان‌شناختی (بترتیب برهان کلام و راه اول) را ارائه کردند؛ همچنین توسط رنه دکارت کسی که گفت وجود خدایی خیرخواه به لحاظ منطقی ضروری است برای این که شواهد حواس معنامند باشند. ژان کالون برای یک سنسوس دیوینیتاتیس (حس الوهیت) استدلال کرد، که به هر انسان معرفت وجود خدا را می‌دهد. خداناباوران براهین له وجود خدا را ناکافی، در اشتباه، یا تحت ارجحیت براهین علیه وجود خدا می‌بینند، در حالی که برخی ادیان همچون آیین جین امکان الهه‌ای خلق‌کننده را رد می‌کنند. فلاسفه‌ای که براهینی علیه وجود خدا ارائه داده‌اند شامل فریدریش نیچه و برتراند راسل و دنیل دنت می‌شوند.

مسئلهٔ وجود خداوند همواره به عنوان یکی از سرفصل‌های مهم کاوش‌های فلسفی مطرح بوده‌است، و در طول تاریخ، فلاسفهٔ متعلق به مشرب‌های فکری مختلف، به بیان و سنجش استدلال‌هایی له یا علیه وجود خدا پرداخته‌اند.[۲][۳]

تاریخچهویرایش

یک تصور نادرست متداول این است که خداباوری کهن است در حالی که خداناباوری مدرن است، اما نوع بشر از طلیعه تاریخ بشر، براهینی له و علیه وجود رب‌النوع‌ها می‌ساخته‌است، ازجمله با ظهور یکتاپرستی، له و علیه خدا.

معنای عبارت «خداوند وجود دارد»ویرایش

از گزارهٔ «خداوند وجود دارد» معانی متفاوتی ارائه شده‌است:

 • خداوند دارای کیفیتی به نام وجود است. (تلقی سنتی)
 • خداوند تنها واجب‌الوجود است و همهٔ موجودات دیگر ممکن الوجود بوده که وجودشان از وجود او نشات گرفته شده‌اند.(تلقی ابن سینا)[۴]
 • چیزی وجود دارد که مصداقی برای تعریف خداوند باشد.(تلقی راسل)
 • خداوند وجود است و همهٔ هستی تجلی و ظهور ذات خداست. (بینش صدرا و عرفا)

رویکردها در پاسخ به پرسش از وجود خداویرایش

بر پایهٔ اینکه «خداوند وجود دارد» به چه معنا باشد، می‌توانیم این پاسخ‌ها را انتظار داشته باشیم:

 • خداوند وجود دارد، چون خدا کامل مطلق است (تلقی آنسلم و سهرودی)
 • خداوند وجود دارد، چون این ممکن موجود است.(تلقی سنتی)
 • خداوند وجود دارد، چون واجب الوجود است. (تلقی ابن سینا)
 • خداوند وجود دارد، چون اصل وجود موجود است.(تلقی ملاصدراو ابن عربی)[۴]
 • خداوند وجود ندارد، چون مصداق تعریف خداوند شناخته نمی‌شود.(تلقی راسل)

اثبات وجود خدا در اندیشه فیلسوفانویرایش

فیلسوفان دین به یکی از چهار گروه زیر تقسیم می‌شوند:

 1. فیلسوفانی که معتقدند برهانی خردپسند برای وجود خدا، وجود دارد.
 2. فیلسوفانی که معتقدند وجود خدا اثبات‌نشده‌است، گرچه امکان آن به کلی منتفی نیست.
 3. فیلسوفانی که معتقدند وجود خداوند اثبات‌ناشدنی است.
 4. فیلسوفانی که معتقدند عدم وجود خدا قابل اثبات است.

گروه اول باید حداقل یک برهان معتبر ارائه دهند. گروه دوم باید نشان دهند که تمام براهینی که تاکنون ارائه شده خدشه دارند. گروه سوم باید اولآ نشان دهند که تمام براهینی که تاکنون ارائه شده خدشه دارند، و ثانیاً اثبات کنند که اثبات وجود خداوند با مفهوم خدا تناقض‌آمیز است، همچنان‌که دایرهٔ مربع تناقض‌آمیز است.

بر این اساس گروه دوم و سوم هر دو باید تمام ادله اثبات خدا را رد کنند؛ اما:

.. گروه سوم باید ادله اثبات خدا را بر اساس حصر عقلی دسته‌بندی کرده و تناقض را در هر دسته نشان دهند، کما اینکه گروه دوم می‌توانند با حصر استقرایی این کار را انجام دهند.[۵]

از طرف دیگر گروه چهارم، با رد تمام دلایل نیز نمی‌توانند اعتقاد به وجود خدا را مردود شمارند، بلکه باید برای نفی وجود او دلیل اقامه کنند.[۶]

آیا وجود خدا بدیهی و بی‌نیاز از اثبات است؟ویرایش

معمولاً نظر متکلمان مسلمان این بوده‌است که وجود خدا بدیهی است، از نظر بسیاری از فلاسفهٔ خداباور همچون آکویناس وجود خدا بدیهی نیست و نیاز به اثبات دارد و مسلماً از نظر فلاسفه ندانم‌گرا و بی‌خدا وجود خدا بدیهی نیست.

از سویی دیگر، برخی از فلاسفه خداباور مانند ابن سینا و ملاصدرا ضمن اذعان به بداهت وجود خدا، به دفاع از براهین اثبات وجود خدا پرداختند و آن را مایهٔ تنبه و توجه بیشتر دانستند.

براهین خداباورانهویرایش

فهرست کامل براهین اثبات خدا را اینجا ببینید

تقسیم‌بندی‌هاویرایش

برهان‌های اثبات وجود خدا در آیین‌ها و مذهب‌ها و مکتب‌ها بسیار مورد توجه بوده‌اند و در طول تاریخ برهان‌های زیادی در اثبات وجود خدا ارائه شده‌است. بیشتر این برهان‌ها در هر دین، کمابیش با برهان‌های دین‌های دیگر اشتراکاتی داشته‌اند.

تقسیم‌بندی جان هیکویرایش

جان هیک، راه‌های اثبات وجود خدا را به دو گروه تقسیم می‌نماید:

 1. براهین پیشینی: مستقل از تجربه، که اگر صحیح و تام باشند، ما را به قطعیتی همچون قطعیت قضایای ریاضی خواهند رساند.
 2. براهین پسینی: یا براهین تجربی.

هیک همچنین براهین پسینی را به دو دسته تقسیم می‌کند:

 • براهینی که مدعی استدلال قریب به یقین یا برهانهای دندان شکن هستند.
 • براهینی که صرفاً درصددند ما را قانع کنند که خداباوری محتمل‌ترین توضیح دربارهٔ جهان است.[۷]

در تقسیم‌بندی نسبتاً مشابهی، برخی حکمای مسلمان از دو روش لمّی (براهین پیشینی) و انّی (پسینی) سخن به میان می‌آورند، و سپس براهین انّی را به دو گروه تقسیم می‌کنند:

 • شبه انی: از یک ملازم به ملازم دیگر پی برده می‌شود.
 • انی واقعی: مخلوقات، واسطه اثبات وجود خدا هستند.[۸][۹]

تقسیم‌بندی مرتضی مطهریویرایش

مرتضی مطهری، چنین تقسیم‌بندی از براهین اثبات خدا ارائه می‌دهد:

 1. براهینی که مستقیماً به اثبات وجود خدا نمی‌پردازند، بلکه به اثبات وجود فطرتی خدایی می‌پردازند: برهان فطرت.
 2. براهینی که مستقیماً به اثبات وجود خدا می‌پردازند:
  1. بر وجود شیء خارجی تکیه نمی‌کنند بلکه از مفهوم و تعریف خدا، خدا را اثبات می‌کنند: برهان آنسلمی.
  2. بر وجود شی‌ای در خارج تکیه می‌کنند:
   1. با تکیه بر چیزی غیر از خدا، خدا را اثبات می‌کنند: برهان نظم، علیت و امکان و وجوب.
   2. وجود خدا را با خود خدا اثبات می‌کنند: برهان صدیقین.[۱۰]

تقسیم‌بندی جوادی آملیویرایش

اما عبدالله جوادی آملی، علاوه بر ذکر تقسیم‌بندی لمّی و انّی، از نگاهی دیگر نیز به موضوع می‌پردازد، و تأکید می‌کند که بسیاری از براهینی که برای اثبات خدا ارائه شده‌اند، اصلاً برهان نیستند و نه تنها خداناباوران، بلکه خداباوران نیز منتقد آن‌ها هستند. به تصریح وی:

 1. برخی براهینی که برای اثبات واجب اقامه می‌شوند، معیوب بوده و فاقد شرایط افاده یقین می‌باشند؛ این دسته فساد درونی دارند و در حقیقت برهان نیستند.
 2. دسته دوم براهینی که معیوب نیستند و در حقیقت برهان می‌باشند، لیکن ناقص هستند؛ مانند برهان حرکت یا برهان حدوث.
 3. براهینی که صحیح و کامل هستند؛ مانند برهان صدیقین.[۱۱]

ذکر چند استدلال نمونهویرایش

براهین مبتنی بر نظم

در عالم نظمی وجود دارد که کوچک‌ترین خللی به آن، منجر به نابودی آن می‌شود. چه چیزی باعث شکافته شدن دانه می‌شود؟

براهین علّی

در جهان سلسله‌ای از روابط علّت و معلولی وجود دارد و چون دور و تسلسل محال است، باید این سلسله به علّت‌العلل ختم شود.

برهان امکان

برهان امکان و وجوب، از استوارترین براهین اثبات وجود خدا است و در میان فلاسفهٔ اسلامی جایگاه بلندی دارد. خلاصهٔ برهان "به تقریر طوسی": «اگر موجود (که در تحقّق آن شک نیست) واجب‌الوجود بالذّات باشد، مطلوب ما ثابت است و اگر چنین نباشد، مستلزم وجودِ واجب بالذّات است، تا دور و تسلسل لازم نیاید.»[۱۲]

در حدیثی از امام ششم شیعیان با این تقریر آمده:

چیزی که نبود، و موجود شده‌است، یا خودش خود را موجود کرده، یا غیر او. اگر خودش خود را موجود کرده باشد، یا در هنگامی که موجود بوده سبب وجود خود شده‌است، یا هنگامی که نبوده. در صورت اوّل، وجود بخشیدن به موجود، محال است؛ و در صورت دوم باید معدوم، علّت وجود شود، و آن هم محال است؛ و اگر غیر او، او را به وجود آورده، اگر غیر آن مانند آن چیز نبوده و موجود شده، حکم او حکم همان چیز است.[۱۳]

سپس با اثبات محال بودن تسلسل علل، سلسله باید به واجب‌الوجودی ختم شود که از واجب‌الوجود بودن آن، سایر صفات اثبات شوند.

براهین خداناباورانهویرایش

فهرست کامل براهین خداناباورانه را اینجا ببینید

گروهی از این براهین درصددند وجود خدا را با مشاهدات ما از جهان ناهمخوان نشان دهند؛ برخی نیز خدا را موجودی خود-متناقض می‌خوانند.

براهین استقراییویرایش

براهین خداناباورانه استقرایی یا تجربی یا براهین مبتنی بر شواهد (به انگلیسی: Empirical arguments)(ترجمه نادرست:براهین شهودی)؛ درصددند وجود خدا را با مشاهدات ما از جهان ناهمخوان نشان دهند. یکی از قدیمی‌ترین براهین اقامه شده در باب رد خدا، برهان شر است که نخستین صورت فلسفی آن را اپیکورس مطرح نمود، و بعدها کسانی چون هیوم، نیچه و برایان مگی، به بسط و تدقیق آن همت گماشتند. از برهان شر غالبآ به عنوان جدی‌ترین و خطیرترین ایراد به فرضیه وجود خدا یاد می‌شود.[۱۴] از موارد مشابه می‌توان برهان اختفای الهی را نام برد. دو برهان یادشده به ترتیب مسئله شر و مسئلهٔ اختفای الهی را در تضاد با وجود خدای قادر مطلق، عادل و خیرخواه می‌دانند و این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا میان این مشاهدات ما از جهان و فرضیهٔ خدا می‌توان جمع بست؟

موارد دیگری را نیز می‌توان کم و بیش در این حوزه دانست، همچون برهان طراحی ضعیف و برهان وحی‌های متناقض.

بی‌نیازی از اقامه برهانویرایش

اما در دورهٔ معاصر، برخی فلاسفه خداناباور چون برتراند راسل ارائه برهان در اثبات عدم وجود خدا را اصولآ ناممکن دانستند، و اشیای موهومی را مثال آوردند که رد کردنشان ممکن نیست، اما این ردناپذیری باعث نمی‌شود که باور به وجودشان موجه باشد. راسل در مقام تمثیل از اصطلاح قوری چای سماوی بهره جست. با استقبال از مفهوم قوری آسمانی، اژدها در گاراژ من توسط کارل سیگن،[۱۵] و هیولای اسپاگتی پرنده به وسیله بابی هندرسون مطرح شدند.

اما گروهی که از یک سو نظر راسل را مطلوبشان دیدند، و از سوی دیگر بی‌علاقه به ارائهٔ برهان برای بی‌خدایی هم نبودند، درصدد جمع این دو خواسته برآمدند؛ و به این ترتیب نظریه اسب تک‌شاخ صورتی نامرئی زاده شد. اسبی که هرچند موهومی است، و بی‌اعتقادی به آن دلیل و برهان نیاز ندارد، اما به دلیل خود-متناقض بودن، قابل رد است. بر این اساس پلی میان تمثیل راسل و براهین منطقی اثبات عدم وجود خدا زده شد.

براهین قیاسیویرایش

براهین قیاسی اثبات عدم وجود خدا (به انگلیسی: Deductive arguments)؛ (ترجمه نادرست:براهین منطقی)، خدا را موجودی خود-متناقض می‌خوانند و بنابراین خدا ممتنع الوجود خواهد بود.

براهینی همچون خدای حفره‌ها، پارادوکس قدرت مطلق، برهان اراده آزاد و اشکال امتناع قرارگیری خدا در یک رابطه علّی در این گروه قرار می‌گیرند.

همچنین براهین ناسازگاری صفات الهی، مجموعه‌ای از براهین اثبات عدم وجود خدا هستند که همگی جزئی از براهین قیاسی می‌باشند.

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

 1. ۱٫۰ ۱٫۱ "Existence of God". Wikipedia. 2020-06-29.
 2. Edwards, Paul. "God and the philosophers" in Honderich, Ted. (ed)The Oxford Companion to Philosophy, Oxford University Press, 1995.
 3. Platinga, Alvin. "God, Arguments for the Existence of," Routledge Encyclopedia of Philosophy, Routledge, 2000.
 4. ۴٫۰ ۴٫۱ عسکری سلیمانی امیری، نقد برهان ناپذیری وجود خدا، پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی، صفحهٔ ۲۸۲
 5. عسکری سلیمانی امیری، نقد برهان ناپذیری وجود خدا، پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی، صفحه ۱۶۱ و ۱۶۲ البته به گروه جهارم در این‌جا اشاره نشده‌است، اما در ادامه کتاب به تفضیل آن را توضیح داده‌است.
 6. عسکری سلیمانی امیری، نقد برهان ناپذیری وجود خدا، پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی، صفحهٔ ۳۰۷
 7. جان هیک، وجود خدا، صفحهٔ ۴
 8. برهان انی و لمی | فلسفه و کلام اسلامی[پیوند مرده]
 9. ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ظˆط‌ظˆط¨ ظˆ ط§ظ…ع©ط§ظ†طŒ طµط¯غŒظ‚غŒظ†طŒ ط§ظ†غŒ ظˆ ظ„ظ…غŒ ظˆ ط´ط¨ظ‡ ظ„ظ…غŒ ظˆ ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ط´غŒط® ط§ط´ط±ط§ظ‚
 10. راه‌های اثبات خدا
 11. عبدالله جوادی آملی، تبیین براهین اثبات خدا، صفحهٔ ۱۶
 12. (به عربی: «الموجود إن کان واجباً فهو المطلوب؛ وإلا إستلزمه دفعاً للدور والتسلسل»)
 13. حسین وحید خراسانی: آشنایی با اصول دین-۱۳۸۶- صفحهٔ ۲۱
 14. نایجل واربرتون، مبانی فلسفه، صفحه ۴۱ و ۴۲
 15. اصطلاح اژدها در گاراژ من، بر خلاف قوری سماوی و هیولای اسپاگتی پرنده، چندان واضح مطرح نشد، و از سخن سیگن برداشت‌های دیگری نیز ممکن است.

پیوند به بیرونویرایش

مطالعۀ بیشترویرایش

 • پامر، مایکل اف. (Palmer, Michael F)، دربارهٔ خدا (The Question of God)، مترجم: نعیمه پورمحمدی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۹۳ ش.