فهرست ورزش‌های آبی

(تغییرمسیر از ورزش‌های آبی)
شیرجهشنای موزونقایق‌رانی بادبانیدراگون بوتقایق‌رانی کایاکموج‌سواریورزش شناروئینگواترپلو
A variety of water sports

تعداد زیادی از ورزش‌ها در داخل یا وابسته به آب انجام می‌شوند، در زیر فهرستی از ورزش‌های آبی به صورت طبقه‌بندی شده ذکر شده‌است.

در آبویرایش

روی آبویرایش

در زیر آبویرایش

غواصی تفریحیویرایش

ورزش‌های زیر آبویرایش

منابعویرایش