در کاربرد امروزی وزارت یکی از اجزای ساختار دولت است. دولت‌ها در جهان امور گوناگونی که با آن‌ها سر و کار دارند را به شاخه‌های گوناگون بخش کرده‌اند و برای هر شاخه از فعالیت‌ها یک مسئول ویژه به نام وزیر گمارده‌اند. هر وزیر مسئول گرداندن امور یک وزارت می‌شود. نهاد وزارت و ساختمانی که یک وزارت در آن جا دارد وزارتخانه نام دارد.

ریشه‌شناسیویرایش

وزارت گونه عربی‌شده واژه فارسی وزیری است. واژه وزیر در پارسی میانه به صورت وَچیر تلفظ می‌شد و به معنی رایزن شاه در موضوعی ویژه یا چندین موضوع گوناگون بود.[نیازمند منبع]