باز کردن منو اصلی


وزارت اطلاعات و جهانگردی از وزارتخانه‌های دولت ایران بود که طبق «قانون تأسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی» «به منظور نظارت و هدایت امور مربوط به وسائل ارتباطات جمعی در جهت تأمین مصالح ملی و شناساندن بیشتر پیشرفت‌ها و تحولات و تمدن کشور به جهانیان و اشاعه و تحکیم مبانی ارزشهای ملی در شئون سیاسی، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و بالا بردن سطح دانش و بینش عمومی و آماده‌سازی جامعه ایرانی برای قبول مسئولیتهای فردی و جمعی بیشتر و نیز توسعه صنعت جهانگردی» فعالیت می‌کرد.[۱] پیش از این در ۱۱ تیر ۱۳۲۲، اداره کل انتشارات و تبلیغات برای انجام امور تبلیغاتی ایجاد شده بود که در ۲۷ اسفند ۱۳۴۲ به وزارت اطلاعات تغییر نام یافت و کلیه وظایف و اختیارات اداره کل انتشارات و رادیو هم به آن منتقل شد. در ۱۳۴۶ سازمان تلویزیون ملی ایران وابسته به وزارت اطلاعات تأسیس و در ۱۳۵۰ این سازمان منحل و سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران وابسته به وزارت اطلاعات تأسیس شد.

وزارت اطلاعات و جهانگردیت
اطلاعات کلی سازمان
بنیادگذاری ۲۷ اسفند ۱۳۴۲
سازمان بعدی وزارت ارشاد ملی
ستاد تهران

سازمان‌های وابسته به وزارت اطلاعات:

  1. سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران
  2. شرکت سهامی چاپخانه وزارت اطلاعات و جهانگردی
  3. سازمان خبرگزاری پارس
  4. مدرسه عالی خدمات جهانگردی و اطلاعات
  5. شرکت سهامی گشتها
  6. شرکت سهامی تاسیسات جهانگردی
  7. شرکت سهامی مرکز خانه‌های ایران
  8. سازمان مراکز جهانگردی برای ورزشهای زمستانی

در ۷ خرداد ۱۳۵۸ نام وزارت اطلاعات و جهانگردی به وزارت ارشاد ملی تغییر یافت.

وزراویرایش

منابعویرایش